10.sınıf edebiyat kitabı ölçme ve değerlendirme soruları

HAZIRLIK

SAYFA:10

1. Tarih ile edebiyat arasında nasıl bir ilişki olabilir? Tartışınız. Sonuçlarını söyleyiniz.

· Tarih ile edebiyat ilişkilidir, gerek geçmişte yazılmış tarihi romanlar olsun gerekse de geçmişte yaşamış insanların dil araştırmaları bize geçmişteki insanların iletişiminin yanında yazmış oldukları hatıralarıyla birçok bilgi verir.

2. Aşağıdaki resimlerden hareketle tarihî bir olayın sanat eserine nasıl yansıdığını yorumlayınız. Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

·Resimlerde I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşını görüyoruz bun tarihi olayların bir sanat dalı olan resme aktarıldığını görüyoruz.

3. Destan, masal, mesnevi, halk hikâyesi ve roman türünün edebiyat tarihinde ne zaman görülmeye başladığını araştırınız.

·İslamiyet öncesi sözlü dönemde görülmeye başlamıştır.

4. Türk tarihine yön veren olayları anlatan şiir ve roman örnekleri bulunuz.

·Divanü Lügati’t- Türk, Divan-i Hikmet, Gök Türk yazıtları, İstiklal Marşı bunlara örnektir.

5. Tarih kitaplarından Köktürk Devleti ile ilgili bilgi toplayınız.

·Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan Türk devletidir. Orhun Abidelerini dikerek Türk tarihi ve edebiyatındaki ilk yazılı eserlerini yazmışlardır.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:14

A. Toplumun, sanatçının, sanat eseriyle ”sözcüklerini boş bırakılan yerlere yazınız.

· Sanat eseriyle

· Sanatçı

· Toplumun

B. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış (D/Y) durumlarına göre değerlendiriniz.

· D

· Y

· D

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· D

· E

DEĞERLENDİRME

SAYFA:19

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

· Sözlü ve Yazılı

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.

· D

· Y

· Y

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRMESİ

SAYFA:19

A. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükler getiriniz.

· Destan

· Mesnevi

· Zümre edebiyatı

· Zihniyet

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y yazınız.

· D

· D

· D

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· C

· C

HAZIRLIK

SAYFA:22

1. Olağanüstü ve sıra dışı kavramları sizin için neyi ifade ediyor? Çevrenizde sıra dışı olaylara şahit oldunuz mu? Tartışınız. Sonuçları söyleyiniz.

·Oğlanüstülükler, normalde görmeye alışık olmadığımız genellikler destan, hikâye ve masallarda görmeye alışık olduğumuz durumlardır.

2. Tanık olduğunuz sıradan olayların abarttırılarak olağanüstü şekelde anlatıldığı oluyor mu?

·Genelde pek fazla olmuyor ama geneldi bu gibi olaylar destanlarda ve halk hikâyelerinde görüyoruz.

3. Farklı uygarlıklarda destan dönemi yaşanmış mıdır? Araştırınız Bu destanlardan birkaçını sınıfa getiriniz.

·İlyada ve Odisse – Yunan, Şehname – İran, Kalevela – Fin, Manas – Kırgız.

4. “Mit” kavramını araştırınız. Türk kültürüne ait mitleri yazınız.

·Mit eskiden yaşanmış olayların dilden dile abarttırılarak anlatılan olağan üstü varlığa verilen isim. Işık ,ağaç ,aksakallı ihtiyar, ok-yay bunlara örnektir.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:24

A. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.

· D

· D

· D

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· C

· E

C. Aşağıdaki boş bırakılan yeri uygun sözcükle doldurunuz.

· sıradışığıla

HAZIRLIK

SAYFA:25

1. Yazı olamasaydı duygu ve düşüncelerimizi nasıl ifade ederdiniz? Tartışınız. Sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

·Yazı olmasaydı beden dilimizle ifade edebilirdik ama çok iyi olmaya bilir.

2. Türk toplumunda sözlü edebiyat hangi dönemde başlamış olabilir? Sözlü edebiyatın başladığı dönemde Türklerin yaşam biçimini belirleyen en önemli unsurlar nelerdir? Araştırınız. Sonuçlarını sınıfta belirtiniz.

·İslamiyet öncesi dönemde başlamıştır o dönemde insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşı yolarlardı.

3. Mitolojik döneme ait resimler bulunuz ve bunları sınıfa getiriniz.

4. İki gruba ayrılınız. Birinci grup; mitolojiyi, mitolojik öğeleri ve bunların oluşma nedenlerini: ikinci grup Türklerdeki mitolojik unsurların diğer uygarlıkların mitolojik unsurları arasında benzerlik ve farklılıklarını araştırsın.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:27

A. Aşağıda Türk, Yunan ve Çin destanlarıyla ilgili mitler verilmiştir. Bu mitlerin hangi ulusa ait olduğunu destanların karşısına yazınız.

· TÜRK

· YUNAN

· ÇİN

· ÇİN

· YUNAN

· TÜRK

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· A

· E

C. Aşağıdaki boş bırakılan yeri uygun sözcükle doldurunuz.

· Bireyleri

HAZIRLIK

SAYFA:28

1. Eski Türklerdeki ozan, şaman, kam, bakısı hakkında araştırma yapınız. Sonuçları sınıfa sununuz.

·Raks müzik doktorluk büyücülük gibi görevleri üstenmiştir.

2. Günümüz şairleri ve ozanları toplum üzerinde ne kadar etkilidir? Düşüncelerinizi sınıfta sözlü olarak ifade ediniz.

·Şairler toplumun duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri için toplumda büyük bir önemi vardır.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:33

A. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· Y

· Y

· Y

B. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcükle doldurunuz

· Mersiye

· Dörtlük

· Mitolojik

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· D

· C

· E

· B

· C

HAZIRLIK

SAYFA:34

1. Olağanüstü öğeler içeren bir film izlediniz mi? Filmde olaylar nasıl anlatılmıştır? Açıklayınız.

·Olaylar çok fazla abarttırılarak anlatılmıştır genelde görmeye alışık olmadığımız varlıklar görüyoruz.

2. Sınıfa çeşitli roman ve hikâye kitapları getiriniz.

3. Türk destanları hakkında bilgi toplayınız

·Türk edebiyatının ilk eserleri destanlardır genel olarak gerçekte yaşanmış bir olayı dilden dile geçerek ve abartı katılan bir türüdür.

4. Doğal destan ve yapma destan kavramlarını araştırınız.

·Doğal destan, halkın meydana getirdiği destanlardır bir halk ozanı tarafından derlenir fakat bu ozan o destanın yaratıcısı değildir. Yapma destan ise bazı şair ve yazarlar, tarihteki olaylara kendi duygu ve düşüncelerini katarak destanlaştırırlar buna yapma destan denir.

5. Türk destanları dışında başka milletlerin destanlarıda var mıdır? Araştırınız.

·Evet vardır.İgor-Rus, Şinto-Japon, Kırgız-Manas bunlara örnektir.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:40

A. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· D

· D

· D

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· A

· A

C. Aşağıdaki boş bırakılan yeri uygun sözcükle doldurunuz.

· Doğaya

HAZIRLIK

SAYFA:41

1. Yazının kullanılmasıyla bize ne gibi kolaylıklar sağlanmıştır, tartışınız. Sonuçları maddeler hâlinde yazarak sınıf panosuna asınız.

·Yazının kullanılmasıyla duygu ve düşüncelerimizi daha kolay ifade edebildik.

2. Köktürk Yazıtları’yla ilgili bir sunum hazırlayınız ve bunu sınıfta gösteriniz.

3. Köktürk Yazıtları’yla bulunduğu yeri ve yazıların özelliklerini araştırınız

·Şuan Moğolistan toprakları içindedir ve üç tanedir biri Vezir Tonyukuk biri Kül Tigin ve biride Bilge Kağan olmak üzere üç tanedir

DEĞERLENDİRME

SAYFA:45

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getiriniz.

· Tonyukuk, Kül Tigin, Bilge Kağan

· 735

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· Y

· D

· D

· Y

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu cevaplayınız.

· A

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRMESİ

SAYFA:45

A. Destanların oluşum aşamalarıyla ilgili aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

· Olay

· Kahraman

· Halk

· Manzum

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “y” yazınız.

· D

· Y

· D

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· B

· D

· B

HAZIRLIK

SAYFA:48

1. Toplumda meydana gelen inanca bağlı değişiklikler sosyal hayatı bütünüyle etkiler, değiştirir. Uygurlar Mani dinini kabul ettikten sonra da sosyal hayatlarında birçok değişiklik olmuştur. Sizce İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslamiyet sonrası Türk Kültürü arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Araştırınız.

·Pek fazla değişiklik olmamıştır çünkü eskiden de tek Tanrıcılık vardı şimdi de aynı ve birçok benzerlik var bu yüzden pek fazla değişiklik olmamıştır

2. Sınıfta dört gruba ayrılarak aşağıdaki etkinlikleri paylaşınız.

3. Araştırılan konulardan hareketle, Türklerin İslamiyet’in kabulüyle sosyal, siyasi kültürel ve dil alanlarında gerçekleştirdikleri değişiklikleri belirleyiniz ve bu değişiklikleri sınıfta kısa ve özlü biçimde ifade edeniz

DEĞERLENDİRME

SAYFA:50

A. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükler getiriniz

· Karahan

· Arap

· Türk

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· E

· B

C. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· Y

· D

· Y

HAZIRLIK

SAYFA:51

1. XI-XII. Yüzyıllarda Türklerin tarihî, siyasi ve sosyal yapısı hakkında bilgi toplayınız ve bunların özetini çıkarınız.

·XI. Yüzyılda Yusuf Has Hâcip tarafında Kutadgu Bilig yazılmıştır bu eser Türk edebiyatındaki ilk eserdir. Eserde; din, devlet, eğitim gibi konularda öğütler vermiştir

2. Hakaniye Lehçesi ve Karahanlı Türkçesinin özelliklerini ve kullanım alanlarını araştırınız.

·İslamiyet sonrası kullanılmaya başlamıştır.

3. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini ve Türk edebiyatındaki kullanımını araştırınız.

·Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.

4. Bir milletin dinini değişmesi onun edebiyatına ne şekilde yansır?

·Yazı türlerinde değişiklikler olur ve konularda farklılaşmalar olur.

5. Türkler İslamiyet’i seçtikten sonra eski kültürlerini tamamen bırakmışlar mıdır?

·Hayır, bırakmamışlardır eski kültürlerinde hala sürdürüyorlardır.

6. Yusuf Has Hâcip, Edip Ahmet Yükneki, Ahmet Yesevî ve Kaşgarlı Mahmut’un edebi ve fikri özelliklerini araştırınız.

·Edebi fikirleri sevgidir Allah’a sevgidir.

7. Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi ve bu konudaki sözlerini araştırınız.

·Atatürk Türk Dil Kurumunu kurmasıyla zaten ne kadar önem verdiğini gösteriyordur

DEĞERLENDİRME

SAYFA:67

A. Aşağıdaki bilgilerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· Y

· D

· Y

· D

· Y

· Y

· Y

· D

· D

B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcükle tamamlayınız.

· Kaşgarlı Mahmut

· Ahmet Yesevî

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· D

· D

· E

· B

· D

· B

· C

HAZIRLIK

SAYFA:68

1. 13-14 yy. da Anadolu’daki sosyal ve siyasi olayları araştırınız. Araştırdığınız konuları sınıfta paylaşınız.

·13-14 yy. da edebiyatımıza tasavvufun damgasını vurduğu yy’lardır Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bayram gibi büyük mutasavvıflar ve şairler Anadolulun Müslümanlaşması ve Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır.

2. Tasavvuf düşüncesi hakkında bir sunum hazırlayınız. Tasavvuf terimleri neleri ifade etmektedir? Açıklayınız.

·Tasavvuf vahdet-i vücut (tek varlık) inancına dayanır. Tasavvufa göre, iki türlü varlık vardır: Asıl varlık ve gölge varlık asıl varlık Allah’tır o baki(kalıcı) ve ölümsüzdür.

3. Yunus Emre hakkında araştırma yapınız.Yunus Emre’nin bir ilahisini sınıfta dinleyiniz.

4. Hoca Dehhani hakkında araştırma yapınız.

·Horasanlıdır. Anadolu Selçuklu sarayında yetişmişmiş divan şairidir. Tasavvuf şiirleri

Hâkim olduğu dönemde ve çevrede yaşamasına rağmen şiirlerinde tasavvuf etkisi görülmemektedir din dışı konularda yazmıştır.

5. Âşık Paşa, Yunus Emre, Hoca Dehhani, Hacı Bektaş Veli gibi şairlerden kısa metinler bulunuz ve bunları sınıfa getiriniz.

6. “Halk Edebiyatı” kavramı size hangi düşünceleri çağrıştırıyor?

·Halkın içinden yetişmiş kimselerin yaptığı şiirler, metinler olduğunu düşüne biliriz.

7. Bu döneme neden “Oğuz Türkçesi” denildiğini araştırınız. Sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

·Bu dönemde yapılan eserlerin çoğu Oğuz Türkçesiyle yapıldığı için.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:76

A. Aşağıdaki XIII. yy. şiir dilinin özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.Doğru yargılar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

· D

· D

· D

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· D

· C

DEĞERLENDİRME

SAYFA:97-98

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

· 14

· Hoca Mesud

· Destan

· Dede Korkut

B. Battalname, Dede Korkut Hikâyeleri, Danışmendname ve Süheyl ü Nev-bahar ‘ın Türk dili ve edebiyatı açısından önemini belirten kısa bir paragraf yazınız.

· Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünleridir destan hikaye karışımıdır hepsinde bir olay anlatılmıştır.

C. Battalname ile ilgili verilen bilgilerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· D

· D

· Y

· Y

· Y

· Y

· D

· Y

· Y

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· E

· E

· C

· E

· D

· E

· D

· E

DEĞERLENDİRME

SAYFA:106-107

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri getiriniz.

· Manzum

· Mensur

· Mutasavvıf ehli

B. Aşağıdaki bilgilerin karşılarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· D

· Y

· Y

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· C

· D

· B

· E

· D

· C

· E

· C

· E

· E

HAZIRLIK

SAYFA:108

1. Divan edebiyatı ile ilgili bir sunum hazırlayınız

·Divan edebiyatı saray ve çevresinde gelişmiş olan şair ve yazarların oluşturduğu edebiyattır.

2. Bir divan şiirini ezberleyerek sınıfta okuyunuz.

3. Fuzuli’nin kişiliği ve edebi yönünü araştırınız

·Azeri asıllı Türk divan şairlerimizdendir. Asıl adı Mehmet’tir. İslami bilimler ve dil alanında çok iyi eğitim aldığı bilinmektedir.

4. Milli edebiyat veya Cumhuriyet döneminden hece vezniyle yazılmış bir şiir, 1940 sonrasından da serbest şiir örneği getiriniz.

5. Necati’nin hayatı ve edebi kişiliğini araştırınız.

6. Şiirde “sözcükler” in önemi nedir? Her sözcük şiirde kullanılabilir mi? Düşünceleriniz belirtiniz.

·Şiirlerde sözcüklerin çok fazla önemi vardır çünkü şiirlere anlam veren sözcüklerdir. Her sözcük şiirlerde kullanılamaz çünkü her şiirin kendine göre bir yapısı vardır ve ona göre sözcükler kullanılır.

7. Bir şiirden her dinleyen aynı şekilde etkilenebilir mi? Bunun eğitimle de bir ilgisi var mıdır? Açıklayınız.

·Bir şiirden herkes aynı şekilde etkilenmez çünkü herkes kendi düşünme kapasitesine göre etkilenir.Eğitimle bir ilgisi vardır şiirlerle ilgili bilgisi olan kişiler şiiri algılaması daha kolay olur.

DEĞERLENDİRME

SAYFA:146-148

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· E

· B

· A

· B

· C

· B

· C

· D

· E

· E

· B

· D

· C

· E

· B

· A

· B

B. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri getiriniz.

· Su Kasidesi

· Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıta, Şarkı, Rübai, Taytuğ, Muhammes, Tekibibet, Murabba, Tercibent

· Nedim

C. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

· Y

· D

· D

· D

DEĞERLENDİRME

SAYFA:152

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· C

· D

B. Aşağıdaki mani çeşitlerini adlandırınız.

C. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

· Hece

· Dörtlük

DEĞERLENDİRME

SAYFA:158

A. Koşma ile ilgili aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· D

· Y

· D

· D

· Y

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

· Taşlama

· Koçaklama

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· A

· E

DEĞERLENDİRME

SAYFA:162

A. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· Y

· D

· Y

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

· Mehtiye

· Tasavvuf

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· B

· E

· A

· A

· B

DEĞERLENDİRME

SAYFA:180-181

A. Aşağıdaki Leyla ve Mecnun hikâyesiyle ilgili verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· D

· D

· Y

· D

· Y

B. Aşağıda “Kerem ile Aslı” ve “Leyla ve Mecnun hikâyesiyle ilgili verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· D

· D

· D

· Y

· D

C. Aşağıdaki cümleler hangi hikâyede geçmektedir?

· Kerem ile Aslı

· Leyla ile Mecnun

· Aslı ile Kerem

· Leyla ile Mecnun

· Leyla ile Mecnun

· Kerem ile Aslı

· Leyla ile Mecnun

· Kerem ile Aslı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· E

· E

· C

· E

· E

· C

DEĞERLENDİRME

SAYFA:199-200

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere Karagöz oyununun bölümleriyle ilgili uygun sözcükler getiriniz.

· Mukaddime

· Muhavere

· Fasıl

· Bitiş

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· Y

· D

· D

· Y

· Y

· Y

· D

· Y

· D

· Y

· D

· D

· D

· D

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· C

· D

· D

· C

· D

· A

· E

· C

· B

· E

D. Aşağıdaki bilgilerin karışılırına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· Y

· Y

· D

· D

· Y

· Y

· D

· D

· Y

· Y

· D

· Y

DEĞERLENDİRME

SAYFA:216

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· Evliya Çelebi

· Tezkiretü’ş-Şuara

· Şikâyetname

· Sade, Sanaykarene

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRMESİ

SAYFA:217-218

A. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun sözcükler getiriniz.

· Arapça, Farsça

· Hoca Dehhani

· Danişmentname

B. Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

· Y

· D

· Y

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

· A

· E

· A

· D

· A

· C

· E

· B

· A

· B

· E

· A

· B

· E

· D

· A

· B

· B

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık