BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-5

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-5
Bir kimsenin her zaman aynı biçimde yazageldiği adı İMZA
Bir kimsenin kendi eliyle yaptığı portresi OTOPORTRE
Bir kimsenin kimlik bilgilerini gösteren kayıt KÜNYE
Bir kimsenin mevkiinden düşmesi felaketi NİKBET
Bir kimsenin sürgüne gönderildiği yer, sürgün yeri MENFA
Bir kimsenin ya da topluluğun başkalarında yarattığı izlenim İMAJ
Bir kimsenin, başkaları tarafından saygı gösterilmesi gereken iffeti IRZ
Bir kimsenin, en çok da Hz. Muhammed’in Tanrı tarafından halka doğru yolu g BİSET
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, yaraşırlık LİYAKATDEĞİM
Bir kimsenin, özellikle de yeni ölmüş bir kimsenin yüzünden çıkarılan ve ge MASK
Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil İZİN
Bir kimseye ve topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş ANGARYA
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev MİSYON
Bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak şartı ile verilmiş mü MEŞRUTA
Bir kimseye, pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden KAPARO
Bir kimseyi ağırlamak, ona saygı göstermek ULULAMAK
Bir kimseyi başkalarıyla ilişki kurmaktan uzaklaştıran şey KABUK
Bir kimseyi bekleyerek ona pusu kurma RASAT
Bir kimseyi kötüleme, yerme ZEM
Bir kiraz cinsi YAKACIKKARABODURBİMBALALBADAK
Bir kiriş veya döşemenin ortasından sarkması BELVERME
Bir kişi ya da bir konu ile ilgili özel bir görüşle yazılmış incelemeler MONOGRAFİ
Bir kişinin atalarında bulunan işlevsel ve anatomik özelliklerin kuşaklar s ATAVİZM
Bir kişinin doğum anında güneşin, gezegenlerin ve yıldızların göreli konumu HOROSKOP
Bir kişinin gıyabında ileri geri konuşmak GIYBET
Bir kitabın her bir bölümü FASIL
Bir kitabın kısaltılmış biçimi ve özellikle kısa tarih kitabı EPİTOME
Bir kitabın sayfalarını süsleyen antet, süslü harf gibi motif VİNYET
Bir kitabın sol taraftaki sayfası VERSO
Bir koltukta kol dayama yeri, dirseklik KOLÇAK
Bir komutun yanında kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik e OPTİON
Bir konağın alışverişini yapmakla görevli kimse VEKİLHARÇ
Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla SEMİNER
Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma MÜNAZARA
Bir konu veya çalışma çevresi ALAN
Bir konuda birinin inanmasını sağlama İKNA
Bir konuda özet olarak verilen bilgi ya da açıklama BRİFİNG
Bir konuğu, gelen bir kimseyi karşılama İSTİKBAL
Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap, ATLAS
Bir koşucuya diğer koşucular kümesinden sıyrılma olanağı veren çaba EŞAPE
Bir koşula bağlı kılma, şart koşma TAKYİT
Bir koy ya da lagünün dar girişi İNLET
Bir koyun hastalığı KEPELEK
Bir koyun türü DAĞLIÇİMROZ
Bir kölenin ağır işlerde çalıştırılmadığı ya da kendisine baskı yapılmadığı İBAK
Bir kölenin nedensiz olarak efendisini bırakıp kaçması İBAK
Bir köleyi azat etmek İTAK
Bir kömür sobası türü SALAMANDRA
Bir köpek cinsi KANGALFİNOKANİŞCOLLİEKUVASZMALİNOMAREMAVALEE
Bir köşeden karşı köşeye doğru katlanmış yada kesilmiş olan VEREV
Bir kromozomun belli bir bölgesinde bulunan iki ya da daha fazla genin orta ALEL
Bir kromozomun uzunlamasına iki yarısından her biri KROMATİT
Bir kubbenin taşıyıcı kemerleri arasına yerleştirilen kare plandan dairesel PANDANTİF
Bir kumarhanede ya da oyun oynanan bir yerde oyunu yöneten kimse KRUPİYE
Bir kumaş türü CANFESKREPCARSAAMOR
Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya dantel dikilerek yapılan işl APLİKASYON
Bir kumaşın alt dokusu FON
Bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu APLİKE
Bir kundak üzerine oturtulan ve zemberekle geçirilen çelik yay ARBALET
Bir kurulun, bir topluluğun en önemli üyelerinden her biri RÜKÜN
Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı KOMODOR
Bir kuruluşun faaliyetine son verme LAGIH
Bir kuruluşun veya bir yatırım konusunun gelir sağlayabilme olanağı, veriml RANTABİLİTE
Bir kuş cinsi, karatavuk GOSVA
Bir kuş türü BAŞTANKARAREABAZ
Bir kuvvetin, uyguladığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi(fiz.) TORK
Bir küçük manyat ağı TARLAKOZ
Bir kültür sığırı türü JERSEY
Bir kürk hayvanı SAMUR
Bir lamba türü NEON
Bir listede yazılı olan şeylerin her biri KALEM
Bir maddedeki kükürt oranını saptamakta kullanılan araç TRE
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet TRE
Bir maddenin en küçük tanesi GRANÜL
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin o KATALİZ
Bir maden cevherini, bir değerli taşı saran değersiz madde GANG
Bir madeni paranın yüzünde yer alan ve bir yükselti oluşturan çerçeve ARSATA
Bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi MAJÖR
Bir makamı veya kurumu simgeleyen bayrak FORS
Bir makaranın üzerinde döndüğü mil PERNO
Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarkl ŞAFT
Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç REGÜLATÖR
Bir malı çok fazla karla satma MURABAHA
Bir malın cinsini ve fiyatını gösteren küçük kağıt ETİKET
Bir malın değerinin eksilmesi, azalması GAİZA
Bir malın fiyatı, sigortası ve navlunu birlikte olmak üzere maliyeti SİF
Bir malın kullanılması dolayısıyla sağlanan faydanın, bilirkişi tarafından ECRİ MİSİL
Bir malın sigorta ve navlun ücreti eklenmiş fiyatı CİF
Bir malın sürümünü sağlamak için başvurulan her türlü etkinlik REKLAM
Bir malın ya da firmanın ayırt edici işareti LOGO
Bir mandalina cinsi KİNG
Bir mantar çeşidi CANDİDAHEVLEKMOLOZANÇİRLİVA
Bir mantarla bir suyosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin gene LİKEN
Bir matematiksel ifadede aldığı değere göre belirli durumlar kümesini sapta PARAMETRE
Bir mekânı örten kemerli yapı TONOZ
Bir mekanizmanın kumanda kolu LEVYE
Bir melodinin en net sesi ile en tiz sesi arasındaki genişlik AMBİTUS
Bir memleketin, yabancı bir memleketteki ticaret acentası KONTUVAR
Bir mercek düzenine giren ışığın denetimini sağlayan sistem DİYAFRAM
Bir mersinbalığı türü BİZŞİP
Bir meslekte uzun süre başarılı olarak çalışanlar için düzenlenen tören JÜBİLE
Bir meslekte yaşça ve kıdemce ileri olan kimse DUAYEN
Bir meslekten olanların kendi aralarında kullandıkları özel dil ARGO
Bir metali yalın element halinde elde etmekiçin uygulanan ısıl işlem İZABE
Bir metin içinde sözün gelişi, sözün önü arkası, bağlam KONTEKST
Bir metnin altına ya da kenarına konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler yazmak HAŞİYE
Bir metnin doğrudan doğruya gönderilmesini ve alıcı olarak basımevi harfler TELEM
Bir metre küp hacminde ve 4 C deki arı suyun ağırlığı TON
Bir metreküp odun ölçü birimi STER
Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre MİKRON
Bir meyve HÜNNAP
Bir mezar odasının üstüne taş ve toprak yığılarak oluşturulan yapay tepecik TÜMÜLÜS
Bir meze türü TOPİK
Bir Mezopotamya destanı ETANA
Bir milyon vat değerinde elektrik güç birimi MEGAVAT
Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen KASNAK
Bir mimarlık yada şehircilik planını oluşturan ızgara, ağ TRAM
Bir misinanın ucunu ikiye katlayarak kendi bedeni üzerinde düğümlenip yapıl KASA
Bir misinayı, ya da bir halatı kendi üzerine veya başka bir yere bir kere d VOLTA
Bir mobilyanın altında boydan boya giden ve mobilyanın yere oturmasını sağl BAZA
Bir Moğol boyunun adı CUCİRAT
Bir molekülden amino grubunun çıkarılması işlemi DEAMİNASYON
Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim FOSFATAZ
Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime HİDROLİZ
Bir motifin, genelde, pes seslerde, sürekli olarak tekrarlanması OSTİNATO
Bir motora giden hava yakıt karışımında, yakıt miktarını ayarlamakta kullan JİKLE
Bir motorda bilyelerin almaşık devimini dairesel devinime çeviren aygıt KRAKK
Bir motorun yavaş yavaş çalıştırılarak alıştırılması RODAJ
Bir muayene için hekime ödenen ücret VİZİTE
Bir mukavemet yarışını ve bir tüfekle atış yarışını içeren kayak sporu BİATLON
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, önalım ŞUFA
Bir mülkün kullanma hakkını başkasına bırakan FARİG
Bir nehir veye kanal üzerinde suyu akıtmak veya kesmek için kullanılan kapa EKLÜZ
Bir nehrin denize kavuştuğu yer KAVŞUT
Bir nehrin yardığı büyük kayaların yarılmış olan yerlerine verielen ad KAPUZ
Bir nesnenin perspektif kurallarına uygun olarak kısaltılarak gösterilmesi RAKURSİ
Bir nesnenin uzayda kapladığı yer UZAM
Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan ve onun özünde bulunmayan nitelik İLİNEK
Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi FAKTÖR
Bir nevi bakır veya porselen su kabı HALASTAR
Bir nevi kurabiye ÇAKMAK
Bir nevi tırpan bileme taşı KOSRAVİ
Bir nişan tahtasına küçük olkarın fırlatılmasıyla oynanan oyun DRAT
Bir noktadan bütün çevrenin görünüşünü gösteren manzara resimleri PANORAMA
Bir noktanın uzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı, k APSİS
Bir odada yataklık koymak için yapılmış bucak ALKOV
Bir odanın tüm tabanını kaplamakta kullanılan genellikle kısa havlı ya da t MOKET
Bir okula gitmeden kendi kendini yetiştiren OTODİDAKT
Bir olayı semboller yoluyla anlatmak ALEGORİ
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem BEYYİNE
Bir olayın kendi nedenleri üzerindeki tepkisi KAYITIM
Bir opera temsilinde, bakır ve nefesli çalgıların sahnede icra ettikleri pa FANFAR
Bir operanın oratoryonun yada kantatın “teganni” edilmeyip, söylenen, bir t RECİTATİVO
Bir operanın sözlerinin yazılı olduğu kitap LİBRETTO
Bir orak türü KOSA
Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması REZEKSİYON
Bir organ ya da bezin, görev gören dokusu PARANKİM
Bir organ ya da dokunun yapı ve işlevinde hastalık belirtisi niteliğinde he LEZYON
Bir organ ya da organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi TOMOGRAFİ
Bir organda, bir atardamarın kan pıhtısı sonucu doku ölümü ENFARKTÜS
Bir organda, bir atardamarın, doku bozukluğu sonucu kan pıhtısı ile tıkanma ENFARKTÜS
Bir organı su vererek yıkayıp temizleme LAVAJ
Bir organın doğuştan yokluğu AGANEZİ
Bir organın duruş anormalliği DİSTOPİ
Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması RETROVERSİ
Bir organın ya da vücut bölümünün havayla şişmesi AMFİZEM
Bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış parçalarından her biri LOP
Bir organizma tarafından meydana getirilmiş toksik maddeler ZOOTOKSİN
Bir organizmanın çevre koşullarında gösterdiği değişiklik FENOTİP
Bir organizmanın kalıtsal yapısı, soyyapı GENOTİPJENOTİP
Bir organizmanın karın kısmı VENTRAL
Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı GENOM
Bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon gösteren vücut kısmı EFEKTÖR
Bir orman ağacı SEKOYA
Bir Orta Amerika ülkesinin başkenti TEGUCİGALPA
Bir orta oyunu tipi ZUHURİ
Bir orta salon ve ondan daha alçak iki ya da dört yan salondan oluşan Bizan BAZİLİKA
Bir Ortadoğu tanrısı BAAL
Bir ot ve bu otun öğütülmesiyle elde edilen tozdan yapılan bir çeşit tutkal ÇİRİŞ
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü k KARAVAN
Bir oyuğa, bir yuvaya yerleştirilmiş tesisat ANKASTRE
Bir oyun türü MANKALA
Bir oyun ya da filmde aniden yaratılan komik durumlar GAG
Bir oyun ya da filmde yaratılan komik durumlar GAG
Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, ara ANTRAKT
Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği MEŞK
Bir öküz cinsi.HODUL Bir öküz cinsi.HODUL
Bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde bu birimi binle bölen önek MİLİ
Bir ölüyü toprağa gömme DEFİN
Bir önceki BILDIRKİ
Bir önermenin doğruluğunu ispat etmek için karşıt önermenin saçmalığını gös APAGOJİ
Bir önermeyi başka bir önermeyle tanıtlamak yoluyla yapılan sofizm, üstü ör DİYALEL
Bir önermeyi doğrulamak amacıyla yapılan işlem DENEY
Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edile HÜCCET
Bir ördek türü ALMABAŞ
Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma İMTİSAL
Bir örümcek türü BÖ
Bir öyküde, şiirde asıl olaya karışan ikincil olay EPİZOD
Bir palanganın tirentisini veya bir halatın elle çekerken üzerine yatarak m YÜRYA
Bir palmiye türü DUM
Bir pancar hastalığı KARABACAK
Bir papağan türü LORİ
Bir paragraf sonunda yarım kalmış satır DUL
Bir parça üzerine paralel çizgiler çizmek için kullanılan alet MİHENGİR
Bir parça ya da, bir lokma yiyecek DIKIM
Bir pasta cinsi ROKOKO
Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan dalgaların incelenmesi yoluyla (y JEOSİSİMİK
Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü YABLO
Bir petrol ölçü birimi VARİL
Bir peygamber HUD
Bir peynir türü ÇEÇİL
Bir plakanın değişik nitrik asit etkisinde bırakılmasıyla elde edilen baskı OFORT
Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri ORDİNO
Bir polyester kumaş tipi KANTARAPOLAR
Bir projenin sonuçlarının değerlendirildiği toplantı, kongre ÇALIŞTAY
Bir ravent türü IŞKIN
Bir rengin koyuluk ve açıklık dercesi TON
Bir renkten başka bir renge geçiş sırasında meydana gelen renk geçişi DEGRADE
Bir resim, desen ya da alçak kabartmada, bazı nesne ve figür boyutlarının, RAKURSİ
Bir resim, desen ya da kabartmada bazı nesnelerin ve figürlerin, perspektif RAKURSİ
Bir resmi sulandırılmış çini mürekkebi veya bir başka boya ile boyama tarzı LAVİ
Bir resmi sulandırılmış renklerle boyama ya da gölgeleme biçimi LAVİ
Bir resmin bütün noktalarının eşit, koşut ve yöndeş yollar çizmesiyle belir ÖTELEME
Bir resmin yapısına uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıtlar, fotoğraflar KOLAJ
Bir roman veya öyküde ikinci derecede bir olay EPİZOT
Bir saç şekli ALABROS
Bir sahne yapıtındaki ana bölümlerin alt kesimleri TABLO
Bir salgı veya lenf bezinin cerrahi olarak çıkarılması ADENEKTOMİ
Bir salgıbezi dokusunda, o dokuyu bozacak biçimde gelişen tehlikesiz ur ADENOM
Bir salgının yokluğu AKRİNİ
Bir salkımı oluşturan küçük salkımlardan her biri ŞINGIL
Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey FİKSİYON
Bir sanat kolunda, bilim dallarında yada teknik alanlarda özel olarak kulla TERMİNOLOJİ
Bir sanat yapıtının çizilerek yada boyanarak yapılmış kopyası RÖLÖVE
Bir sanat yapıtının ilk taslağı EBOŞ
Bir sanat yapıtının taklidi PASTİŞ
Bir sanatçının tek müzik aleti eşliğinde verdiği konser RESİTAL
Bir sanatçının, belli bir yüzde karşılığında, çalışma izlencelerini ve anla EMPREZARYO
Bir sanatçının, bir okulun veya bir dönemin yapıtlarını toplu bir biçimde s RETROSPEKTİF
Bir sanatın ilk kurucusu PİR
Bir sanayi ya da ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü POSTA
Bir sancağın direk veya rüzgar üstü tarafındaki yakasındaki takviye edilmes UÇKURLUK
Bir saniyede 1000 titreşimi olan elektromanyetik dalga boyu ölçüsü birimi KİLOHERTZ
Bir sanrı duygusu ESTEZİ
Bir santimetre uzunluğunda, vücudu torba biçiminde, ağız çevresinde 610 dok HİDRA
Bir sap çevresinde çevrilen, çevrildikçe takırtılı bir ses çıkartan çocuk o KAYNANAZIRILTISI
Bir sara nöbeti tipi PETİTMAL
Bir saten çeşidi SİRESATENSİRE
Bir savaş uçağı tipi MİG
Bir savaşı yönetme sanatı OPERATİF
Bir sayfada sözcük aralarındaki boşlukların alt alta gelmesiyle ortaya çıka LEZARD
Bir sayının logaritmasının ondalık bölümü MANTİS
Bir seçimde adaylardan hiç birinin geçerli oyu sağlayamaması nedeniyle seçi BALOTAJ
Bir senedi ciro eden kimse CİRANTA
Bir sergide ve fuarda malların sergilendiği yer STATNT
Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir İFRAT
Bir sınav şekli TEST
Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin LESEPASE
Bir sıra halinde giden kuş sürüsü EBABİL
Bir sıra sütunla çevrili tapınak PERİBTEROS
Bir sıvını, bir çözeltinin ya da katı bir cismin çok küçük ve ince parçacık AEROSOL
Bir sıvının içindeki alkol derecesi GRADO
Bir sıvının kendisinden daha yoğun kıvamda olan bir maddeye eklenerek karış YEDİRMEK
Bir sıvının, çok küçük ve ince parçacıklar halinde havada dağılması AEROSOL
Bir sıvıyı gaz biçiminde püskürten aygıt VAPORİZATÖR
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz TELESİNEMA
Bir sinir hastalığı SARA
Bir sinir hücresinin alınan sinir uyarılarını hücre dışına taşıyan uzantısı AKSON
Bir sinir lifini uyarmak için anında devreye giren bir doğru elektrik akım REOBAZ
Bir sinirin duyu dallarının dağılım alanına uyan ağrılı durumları gösteren NEVRALJİ
Bir soda tipi TONİK
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği HECE
Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılan iş TUR
Bir sonuç çıkartma yolu ANALOJİ
Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi YAKLAŞIM
Bir sorunun çözümünü bulmaya yönelik felsefe yöntemi ZETETİK
Bir söylemde yer alan ek açıklama ARASÖZ
Bir söz yada düşüncede direnen MUSİR
Bir sözcüğü, yasaklanmış sözcükleri kullanmadan anlatmaya dayanan bir oyun TABU
Bir sözcüğün alışılmış anlamı dışında kalan bir anlamda kullanılması METAFOR
Bir sözcüğün gerçek anlamından başka bir anlamda kullanılması MECAZ
Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılması MECAZ
Bir sözcüğün yerine başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, PARAFAZİ
Bir sözcük içindeki birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, göçüşme METATEZ
Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcük ANAGRAM
Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin ötekini aşırı bir biçimde sömür GABİN
Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son bulması EPİFONEM
Bir su veya bataklık bitkisi türü ROTALA
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uyguluyarak cezalandır KISAS
Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış tarla GEN
Bir süs bitkisi ŞAKAYIKKATALPASÜSEN
Bir süs köpeği ırkı PİNŞER
Bir süs taşı AMETİST
Bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı AKASYA
Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve r NAZİRE
Bir şairin, başka bir şairin şiirini biraz değiştirerek sahiplenmesi İLMAM
Bir şairin, bir mısra veya bir beytin bir başka şairce kullanılması TAZMİN
Bir şarabın ahengi veya ağızda bıraktığı his DOKU
Bir şarabın özelliklerinin değerlendırilmesi, olumlu yönleri ya da kusurlar DEGÜSTASYON
Bir şarap cinsi ROE
Bir şarkının, bir filmin deneme kaydı yada çekimi DEMO
Bir şarkıyı meydana getiren ve bir nakaratla sona eren bölümlerden her biri KUPLE
Bir Şehnaz Oyun”, “Fehim paşa Konağı” gibi oyunlarının yanı sıra “Şu Çılgın TURGUT ÖZAKMAN
Bir şehrin avukatlarının toplandığı meslek kuruluşu BARO
Bir şehrin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümü GETTO
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış,yüksek duva HİSAR
Bir şey için uygun durum, fırsat PUNT
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram NOSYON
Bir şey üzerine çökmüş toz GABERE
Bir şeydan kopan küçük parça NAPİSKAL
Bir şeyde bükülmekten ötürü oluşan çizgi VATKI
Bir şeyde gizli olan derin anlam BELAGAT
Bir şeyden duyulan sevinç HAZ
Bir şeyden huylanıp geri giden at HARIN
Bir şeyden kalan kötü iz ŞAİBE
Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek OCUMAK
Bir şeye aşırı düşkünlük gösterme, kapılma İNHİMAK
Bir şeye bakarak aynısını yazma İSTİNSAH
Bir şeye dayanan MÜSTENİT
Bir şeye el ile vurmak FATV
Bir şeye elektrik akımı uygulamak veya elektrik potansiyalini ölçmek için k ELEKTROD
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı AKİDE
Bir şeye uygun, layık, yaraşır, değer ŞAYAN
Bir şeye yalnız bir noktada değen TANJANT
Bir şeyi atlamak istediğini söyleyerek dikkati ona çekmek, bu yolla onu vur PARALİBSE
Bir şeyi ayrıntılarıyla anlatma, açıklama TAFSİL
Bir şeyi başka bir biçime çevirme İFRAĞ
Bir şeyi başka bir şeyle karıştırma HALT
Bir şeyi belleğinde tutamayan UNUTKAN
Bir şeyi bir yerden bir yere götürüp getirmeye yarayan halat VARAGELE
Bir şeyi değiştirme, başkalaştırma, aslından saptırma TAĞYİR
Bir şeyi desteklemek ya da çürütmek için ileri sürülen neden, tanıt ARGÜMAN
Bir şeyi elle sıvazlama MESH
Bir şeyi elle tutma, dokunarak hissetme LEMİS
Bir şeyi eritme İZABE
Bir şeyi ifade etmek için kullanılan klasikleşmiş sözler MAZMUN
Bir şeyi ilk olarak ortaya atıp düzenleme İNİSİYATİF
Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan HAİZ
Bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme EĞİLİM
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma CENDERE
Bir şeyi tam kesmeyip ilişik bırakmak FASM
Bir şeyi toptan ve götürü alma KABAL
Bir şeyi unutmamak için parmağa bağlanan iplik RETİME
Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü İRADE
Bir şeyi yapmaya içten yönelmiş olan EĞİNİK
Bir şeyi yaratan, ortaya koyan kimse KREATÖR
Bir şeyi, bir durumu olduğundan farklı göstermek amacıyla hazırlanan düzen MİZANSEN
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek getirip götürmeye yarayan halat VARAGELE
Bir şeyi, tek bir işe ya da kimseye özgü kılma KAPAL
Bir şeyin açık, ortada olma durumu ALENİYET
Bir şeyin aslını bozma TAHRİFAT
Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten KABATASLAK
Bir şeyin balmumu, alçı gibi maddeyle kalıbını çıkarmak için yapılan işleml MULAJ
Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki AKİS
Bir şeyin benzeri ya da tıpkısı ÖRNEK
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı NUMARA
Bir şeyin bir taraftan diğer tarfa aktarılması LİMBO
Bir şeyin bütününe ait olan ENTEGRAL
Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık PERVAZ
Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret PUANTAJ
Bir şeyin dışardan görünüşü, dışyüz, görünüm ZEVAHİR
Bir şeyin dışında kalan şeylerin tümü MASİVA
Bir şeyin doğasını ya da niteliğini bozmak DENŞİRMEK
Bir şeyin doğduğu yer MEŞİME
Bir şeyin doğru olduğunu kanıtlayan şey, ölçüt MISDAK
Bir şeyin doğruluğunu göstermek için yapılan işaret SAH
Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi DEFA
Bir şeyin elden ele geçmesi ALAVERE
Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü RÜKÜN
Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası DİN
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil ERİM
Bir şeyin etrafında döndüğü nokta MEDAR
Bir şeyin fiyatı, bedel MALİYET
Bir şeyin geçmişi SİBAK
Bir şeyin içinde var olan MÜNDEMİÇ
Bir şeyin içindeki öz, lup EVİNNÜVELÜP
Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme FAHS
Bir şeyin istenilen ve olması gereken durum FORM
Bir şeyin kenarına çizilen zincir gibi çiçeklerden yapılan süs TIRTIL
Bir şeyin kenarını koruyan, süsleyen veya sınırını belirleyen çerçeve BORDÜR
Bir şeyin kıymetli ve saflık derecesini gösteren alet MİYAR
Bir şeyin köşeden köşeye yapılan kesimi VEREV
Bir şeyin miktarını arttırma İBLAĞ
Bir şeyin öbür yüzü ARTMAYE
Bir şeyin öğelerini ters çevirme EVİRTİM
Bir şeyin ön tarafı ALNAÇ
Bir şeyin öncesi, geçmişi MAKABİL
Bir şeyin özü, aslı MAYE
Bir şeyin özü, çekirdek NÜVE
Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe ESAS
Bir şeyin parçaları arasındaki uygunluk LORANT
Bir şeyin sayılabilen,ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik, KEMİYET
Bir şeyin toplandığı,biriktirildiği yer, depo HAZNE
Bir şeyin yazı yada resimle sembolleştirilmesi AMBLEM
Bir şeyin yerine başka bir şeyi koymak ORNATMAK
Bir şeyin yerine başka bir şeyi koymak, ikame etmek ORNATMAK
Bir şeyin yokluğunu hissetme ARAMİ
Bir şeyin, bir yerin merkezi ÖZEK
Bir şeyler koymak için kullanılan duvardaki oyuk bir nevi dolap GÖSCÜK
Bir şiir üzerine bestelenmiş müzik eseri LİED
Bir şiirde sözcük başındaki ünsüzlerin yinelenmesine dayanan ahenk ALİTERASYON
Bir şiirde şarkı olarak söylenmek üzere yapılmış beste LIED
Bir şiirde, hikayede, romanda ana konuya bağlı ikinci derecede olay, ek EPİZOD
Bir şiiri topluluk önünde yüksek sesle ve gerektiği biçimde okuma İNŞAT
Bir şiirin belirli sayıda dizelerinden oluşan bölümlerinden her biri BENT
Bir şiirin bir mısraını veya mısralarının bir kısmını başka dilden söyleme TELMİ
Bir şirketin ani batışı KRAK
Bir tabanca türü PİŞTOV
Bir tahta parçası üzerine tutturulmuş kösele bir üstlükten oluşan ayakkabı SABO
Bir tahtanın üzerindeki ufak pürüzleri giderip dümdüz bir duruma getirmeye SİSTİRE
Bir takoz türü BAT
Bir tapınağı çevreleyen sütun sırası PERİSTASİS
Bir tarafa dönme, meyletme İNİTAF
Bir tarafa yatırma İMALE
Bir tarafı dışarıya açık olan oda AYVAN
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getiri MUŞAMBA
Bir taraftan bir tarafa dönme DİRİSA
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvuf yollarını öğrenen kimse MÜRİT
Bir tarikatın müritlerinin, ibadet ve ayin yaptıkları tekkelere verilen ad ZAVİYE
Bir tarlanın hayvan ve diğer canlılardan korunması için yapılmış siperlik ULAVU
Bir tartma aygıtının kaldırabildiği ağırlık miktarı ÇEKER
Bir tasarımın ön taslağı ESKİS
Bir tasarının gerçekleştirilmesi amacıyla alınan önlemlerin uygulanması OPERASYON
Bir taş esir alındığında oluşan şekil PONNUKİ
Bir taşın yüzeyinde dal veya yaprak şeklindeki değişik renkli desenler DENDRİT
Bir tatu türü OTOMAN
Bir tayyör yakada, yakanın ön parçayla birleşmesiyle meydana gelen açı ÇIT
Bir tek söz veya kelime LAFZA
Bir tekkenin şeyhi olan kimse POSTNİŞİN
Bir televizyon ekranına bağlanan mikrofon yardımıyla, ekrandaki görüntüler KARAOKE
Bir telgraf aracı MANİPÜLATÖR
Bir tema etrafında oluşan TEMATİK
Bir tepede çevresinin en iyi görülebildiği yüksek yer, gözetleme yeri BAKACAK
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran organik madde, ferment ENZİM
Bir terzinin ya da modaevinin yarattığı her türlü yeni model KREASYON
Bir ticaret senedinin yenilenmesinden alınan komisyon ACYO
Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok o DELESYON
Bir tiyatro eserini çözülüşe götüren önemli ve son olay KATASTROF
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça TİRAT
Bir tiyatro oyununda ya da filmde yalnızca varlığına gerek duyulan oyuncu FİGÜRAN
Bir tiyatro oyununda, karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme REPLİK
Bir tiyatro oyununun ilk temsili PRÖMİYER
Bir tiyatro sahnesinin önünde, ışık ve ışıldakların yerleştirildiği, izleyi RAMP
Bir tiyatroda en üst balkon PARADİ
Bir tonaliteden öbürüne geçme MODULATİON
Bir tonozun, kemerin ya da atkının bir duvar ya da dayanak üzerine uyguladı İTKİ
Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti HAKKIHUZUR
Bir toplu tabanca NAGANT
Bir topluluğu oluşturan din ve ırk bakımından değişik kesimler ANASIR
Bir topluluğu siyasal alanda etkilemek ve coşturmak amacıyla yapılan yoğun AJİTASYON
Bir topluluğun kendisine özgü kişiliği ETOS
Bir topluluk içinde bir kimsenin durumu ya da kazandığı saygınlık STATÜ
Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirl GÜLBANK
Bir toplumda eski kuşaklardan, yeni kuşaklara geçen değerler ÇELENEK
Bir toplumda, çöküntü, karışıklık ya da çatışma olması durumu ANOMİ
Bir toplumdaki ahlakla ilgili davranış biçimleri TÖRE
Bir toplumun kendine özgü kişiliği ETOS
Bir topu raketle ya da sopayla belli bir yere atmaya dayanan oyun POM
Bir topu raketle yada sopayla bir yere atmaya dayanan oyun POM
Bir törenin düzenlenmesini sağlayan kuralların ümü RİTÜEL
Bir traktörün arkasına monte edilen ve zemini derince kazmaya yarayan alet RİPER
Bir turizm kuruluşunca kiralanan uçak CARTER
Bir tuzla ürününün satıldığı bölgeler OROS
Bir tüketim kooperatifinin yıl sonunda ortaklarına yaptığı ödeme RİSTURN
Bir tümcedeki bir öğenin açıklayıcısı olan söz ARASÖZ
Bir tür akvaryum balığı LEPİSTESMYLOSOMATETRAZONTHAYERİADİSTİCHODUSORNATUS
Bir tür Amerikan kekliği İNAMBU
Bir tür antilop UREBİKAV
Bir tür armut çeşidi FAGAZ
Bir tür at arabası LANDO
Bir tür avcı tuzağı DOLAMIK
Bir tür baskı tekniği ANTHOTYPE
Bir tür başlık KABALAK
Bir tür bez çarşaf ÇAR
Bir tür bıçak DAĞAUFLAA
Bir tür bıçak UFLAA
Bir tür Bizans altını PIRPIRI
Bir tür boyama tekniği İKAT
Bir tür börek KATMER
Bir tür büyük cep saati PİRYOL
Bir tür cüppe BİNİŞ
Bir tür çay kuşu CÜLLÜK
Bir tür çaylak KOCALAK
Bir tür çöl sıçanı CIRBOĞA
Bir tür çörek KETE
Bir tür çuha EN
Bir tür dana ve öküz derisi TELATİN
Bir tür Danimarka peyniri ESROM
Bir tür davul TİMBAL
Bir tür deniz kabuklusu LİTORİNA
Bir tür deri hastalığı MANTAR
Bir tür deve olan teke ile iki hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyl KERTELES
Bir tür diken AVUÇGEREN
Bir tür dikkat bozukluğu HİPERPROZEKSİ
Bir tür dokuma tezgahına ve bu tezgahta dokunan karmaşık desenli kumaşlara JAKAR
Bir tür domino oyunu AZNİF Bir tür domino oyunu AZNİF
Bir tür düz ve ensiz kılıç MEÇ
Bir tür eğri budama bıçağı TAHRA
Bir tür elmas iğne PAT
Bir tür erik BARDACIK

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

BULMACA SÖZLÜĞÜ-B-5 Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık