Kim Kimdir

10 yıl önce

CEZaYİRLİ HASAN PAŞA (Gazi, Palabıyık) Osmanlı Devletine hizmet vermiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardan. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakabı verilmişse de, sonraları; “Cezayirli” ve “Gazi” ünvanları ile anılıp meşhur olmuştur. 1720’de Gelibolu’da doğduğu rivayet edilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise, küçük yaşta İran sınırında esir düşmüş daha sonra da Tekirdağlı bir tüccar tarafından köle olarak satın alınıp büyütülmüştür. ...

10 yıl önce

ÇİVİZaDE HACI MEHMED EFENDİ Osmanlılar zamanında yetişen Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. On sekizinci Osmanlı Şeyhülislamıdır. Babası, Kanuni devri şeyhülislamlarından Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendidir. Dedesi Müderris Çivi İlyas Efendi sebebiyle Çivizade diye meşhur olmuştur. 1530 (H.937) senesinde İstanbul’da doğdu. 1587 (H.995) senesinde İstanbul’da vefat etti. Aslen Muğla taraflarından olan Çivizade Mehmed Efendi ilk tahsilini babasından gördü. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CaBİR BİN ABDULLAH Eshab-ı kiramın büyüklerinden. İsmi Cabir, künyesi Ebu Abdurrahman ve Ebu Abdullah’tır. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Nesibe Hatundur. Babası Abdullah, Selemeoğullarının reisi idi ve Cabir’le beraber İkinci Akabe Biatinde bulunup Medine’ye döndüklerinde, ailesinin ve kabilesinin Müslüman olmakla şereflenmelerine sebeb oldular. Cabir bin Abdullah, 601 senesinde (Hicretten 21 sene önce) Medine’de doğdu. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CLİNTON, Bill Amerika Birleşik Devletleri (ABD)nin kırk ikinci başkanı. Babası William Jefferson Blythe’dir. 19 Ağustos 1946’da Arkansas’ta doğdu. Babası, Bill’in doğumundan dört ay önce kazada öldü. Annesi, on dört yaşındayken Roger Clinton ile evlendi. Bill Clinton üvey babasının alkolik olması sebebiyle oldukça sıkıntılı bir çocukluk hayatı yaşadı. 16 yaşındayken, annesini ve küçük kardeşini döven üvey babasını tehdit etti. Lisede...

10 yıl önce

CEMALEDDİN EFENDİ KİMDİR son devir Osmanlı alimlerinden. Osmanlı Devletinin yüz yedinci şeyhülislamıdır. İsmi, Mehmed Cemaleddin’dir. Babası, Tedkikat-ı Şer’iyye Meclisi reisi Kazasker Halid Efendi, dedesi ise Kazasker Yusuf Efendidir. Annesi, Abdülmecid Han devri kazaskerlerinden Hacı Mehmed Sa’id Efendinin kızıdır. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CELDEKİ KİMDİR On dördüncü asırda Mısır’da yetişen ünlü Müslüman kimya alimi. İsmi Aydemir bin Ali el-Celdeki olup, lakabı İzzeddin’dir. Celdeki diye meşhur olmuştur. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Bazı kaynaklarda 1342 (H.743) senesinde vefat ettiği bildirilmektedir. Aslen Horasan yöresindendir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CaHİD ZARİFOĞLU gazeteci, şair ve yazar. Aslen Kahramanmaraşlı olan Cahid Zarifoğlu, 1940 senesinde Ankara’da doğdu. Çocukluğu Ankara, Siverek ve Kahramanmaraş’ta geçti. Çocukluğundan itibaren şiir ve edebiyata karşı ilgi duyan Cahid Zarifoğlu, şiir ve yazı yazmaya Kahramanmaraş’ta lise öğrencisiyken başladı. Okul dergilerinde ve Kahramanmaraş mahalli basınında şiir ve yazıları yayınlandı. Kahramanmaraş’ta Açı adında bir sanat dergisi çıkardı. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CİHANŞAH (Mirza Muzafferüddin) Karakoyunlu Devletinin üçüncü hükümdarı. Devletin kurucusu olan Kara Yusuf’un oğludur. 1405 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1415’te babası tarafından Sultaniye’ye vali tayin edildi. 1420’de babasının ölümü üzerine Sultaniye’den ayrılarak Bağdat valisi olan ağabeyi Şah Mehmed’in yanına gitti. Daha sonra onunla anlaşmazlığa düşerek diğer ağabeyi İskender’le birleşti. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CİRCİS ALEYHİSSELAM İsa aleyhisselamdan sonra yaşayıp, peygamber olduğu rivayet edilen büyük bir zat. Vehb bin Münebbih’ten rivayet edildiğine göre İsa aleyhiselamın havarilerinin talebesidir. İsa aleyhiselamın dininin hükümlerini bildirmiş ve pekçok kimse ona tabi olmuştur. Ticaretle uğraşan, kazancını fakir müminlere sadaka olarak veren Circis aleyhisselamın yaşadığı Musul bölgesinde putperest ve zalim bir kral vardı. Bu kral taptığı Eflun adındaki puta...

10 yıl önce

CaHİD SITKI TARANCI Cumhuriyet devri şairlerinden. 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da doğdu. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Kadıköy’de Saint Joseph Lisesinde dört yıl okudu. 1928’de Galatasaray Lisesi dokuzuncu sınıfına nakleden Cahid Sıtkı, burayı bitirerek Mülkiye Mektebine girdiyse de birkaç yıl sonra yarıda bırakarak Paris’e gitti ve Siyasi Bilgiler Fakültesine kaydoldu. İkinci Cihan Harbi sebebiyle yurda dönerek askerlik görevini yaptı....

10 yıl önce

CaHIZ KİMDİR? edebiyat, zooloji ve antropoloji alimi. İsmi, Amr bin Bahr bin Mecnun el-Kinani el-Fakimi el-Basri olup, künyesi Ebu Osman’dır. Basralı olup, Zeys kabilesindendir. Biraz şaşı ve patlak gözlü olduğu için, Cahız ismiyle anılmış ve böyle meşhur olmuştur. 767 (H. 150) senesinde Basra’da doğdu. 869 (H. 255) senesinde aynı şehirde vefat etti. Cahız, Bağdat ve Basra’da ilim tahsil etti....

10 yıl önce

CEZERi KİMDİR? otomatik aletleri ilk defa yapan Müslüman Türk alimi. İsmi, Bediuzzaman Ebü’l-İzz bin İsmail bin Rezzaz el-Cezeri’dir. Dicle ile Fırat arasında bulunan Cezire (Cizre) bölgesinde doğduğu için Cezeri diye meşhur oldu. Doğum ve vefat tarihleri kesin bilinmemekle beraber 1136 (H. 531)-1206 (H. 603) seneleri arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

ÇERNENKO, Konstantin Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri. 24 Eylül 1911’de bir Rus köylüsünün oğlu olarak merkezi Sibirya’da doğdu. 1985’te Moskova’da öldü. Gençliğinde komünist gençlik derneklerinin üyesi oldu. Bu, ileride Komünist Partisine üye olmak için ilk adımını teşkil etmekteydi. 1931’de partiye katıldı ve yerel teşkilatta sekreterlik görevini aldı. İkinci Dünya Harbine katılmayan pek az idareciden biridir. Savaş yıllarında Moskova’daki...

10 yıl önce

ÇAYKOVSKİ, Peter İliç Rus besteci. 1840’ta Volkinsk’te doğdu, 1893’te Petersburg’ta öldü. On dokuzuncu yüzyılın önde gelen bestecilerindendir. Melodilerinin zenginliği ve orkestra düzenlemeleriyle dikkat çekmiş, Kuğu Gölü, Fındıkkıran ve Uyuyan Güzel bale müzikleri, klasik balenin başeserleri kabul edilmiştir. Çaykovski bir maden mühendisinin oğluydu. Aslında hukukçu olmak istiyordu. Amatör olarak piyano dersleri aldı. Anton Rubinstein’in orkestralama derslerini takip etti ve...

10 yıl önce

CEAUSESCU, Nicola Romanya devlet başkanlarından. 26 Ocak 1918’de Scornicesti’de doğdu. 1930’da komünist gençlik hareketlerine karıştı. Defalarca hapse atıldı. İkinci Dünya Savaşından ve komünist ihtilalin gerçekleşmesinden sonra, orduyla irtibatı temin etti. 1948’de Komünist Parti merkez komite üyeliğine seçildi. 1945’ten sonra ülkeyi diktatörce yöneten Gheorghe Gheorghiu Dej’in korumasına girdi. 1955’te Polit Büro üyeliğine getirildi. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CİHAD BABAN Türk gazeteci ve siyaset adamı. Babası Süleymaniye mebusu ve Şirket-i Hayriye Umum Müdürlerinden Hikmet Beydir. Süleymaniyeli Babanzade ailesine mensuptur. 1911 senesinde İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakimlik vazifesinde bulundu. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CARNOT, Nicolas Leonard Sadı Fransız bilim adamı. Termodinamiğin kurucusu olup, 1 Haziran 1796’da Paris’te doğdu. Bir askeri dehaya sahib olan Lazare Carnot’un oğludur. Babası ortaçağda yaşamış olan şair Sadi-i Şirazi’ye karşı duyduğu hayranlığından dolayı oğluna bu İslam aliminin ismini vermiştir. Carnot, zamanının ileri ilmi kuruluşu olan ve askeri mühendislerin yetiştiği ünlü Ecole Polytechnique’de tahsil gördü. (daha&helliip;)

10 yıl önce

CEMaL PAŞA Osmanlı Devletinin son yıllarında görev alan kumandan ve devlet adamlarından. Midilli’de 1872’de doğdu. Askeri Eczacı Mehmed Nesib Efendinin oğludur. 1890’da Kuleli Askeri Lisesinden 1895’te de Harp Akademisinden mezun oldu. Genelkurmay Birinci Şubesinde bulundu. Kırklareli İstihkam İnşaatı Şubesinde çalışmak üzere İkinci Orduda görev yaptı. Daha sonra Selanik’teki Redif Fırkası Kurmaybaşkanlığına tayin edilerek Üçüncü Ordu emrine verildi. ...

Yukarı Çık