Kürtçe Sevgi Sözleri, Kürtçe Sevgi Mesajları

,

, , Kürtçe Sevgi Mesajları, Kürtçe Sevgi Sözleri, , , , , malamıne ne demek , negri dilemin ne demek , kürtçe malamine ne demek , tev malamıne ne demek , Kürçe aşk şiiri , kurtce sevgi mesaji , , , ,

KÜRTÇE
Xweþike
Spi boz e deste / Wek ezman e çave we
Ji bo min e strane we / gul vedibe di zimane we
Nabeje le nabeje ji min hezdike
Hezdike ji min nabeje, fedidike
Xweþike ax xweþike, ji min hezbike rojeke
Keçike ax keçike, þuna te bu vedeke
Ewre spi deste we
Reþe tari pore we
Heyrana bedewa we
Wek spinder bejna we

TÜRKÇE
GUZEL

Beyaz bozdur eli, gökyüzü gibidir gözü
Benim içindir þarkýsý, gül açar dilinde
Söylemiyor ama beni seviyor
Seviyor beni söylemiyor, utanýyor
Güzel ah güzel, beni bir gün sev
Kýz ah kýz, yerin burasý oldu
Bulut beyazdýr eli,
Güzelliðine hayraným
Selvi gibidir boyu

———————————————-
KÜRTÇE
Jana Dile Min

Diwaroja min tune ye
Çend sal bü dive tu were
Dilketirin min dikuje
Di qedere min de tu heye, off
Bete sebra min naye
Bete xewa min naye
Jite silavek naye
Nakemin live dinyaye
Jana dile min deryaye
Bete jiyan tim windaye
Bajar ji derde min xerabe
Ez bimrim ji bo te hejaye

TÜRKÇE
YUREGİMİN ACISI

Geleceðim yok ( günlerimin arkasý yok)
Kaç yol oldu, gelmem gerek
Aþýk olmak beni öldürür
Kaderimde sen varsýn of.
Sensiz sabrým gelmez
Sensiz uykum gelmez
Senden bir selam gelmez
Gülmem bu dünyada
Yüreðimin acýsý denizdir
Sensiz yaþam hep kayýptýr
Þehir derdimden haraptýr
Senin için ölmeye deðer
———————————————-

KÜRTÇE
Welate Min

Dibejin ku zor e diltezin ji bo welat
Tu car xelasnabe ev çiroke þewat
Ez bibinim bi çare xwe carkedin welate xwe
Ez bibinim bajare xwe newal ü çiyayen xwe
Welate min, ax pir düre, welate m ikerba dile min
Ax welate min, ax welate min
Pir dur e welate min

TÜRKÇE
VATANIM
Diyorlar ki zordur, vatan için yürek sýzýsý
Hiç bir zaman bitmez bu ateþli (acýklý) hikaye
Ben göreyim gözümle bir daha vatanýmý
Ben göreyim þehrimi, vadi ve daðlarýmý
Vataným ah çok uzaktýr, vataným yürteðimin acýsýdýr.
Ah vataným, ah vataným
Çok uzaktýr vataným.
———————————————-
KÜRTÇE
Xanime

Xanime le xanime
Büka “mala vuro” bave mine
Çiçek a rewþadin e
Tu soz nedi yekidine
Xanime tu xanime
Tu çu býske gulav dune
Keremke were rune
Agir deyne ser qelune
Xanime dinya dem e
Ne me derde ne me xeme
Ez aþiqe çavete me
Ez heyrana bejnate me

TÜRKÇE
HANIME
Hanime le hanime, babamýn evine gelindir
Baþka durumlarýn çiçeði, sen baþka birine söz verme
Hanýme sen hanýmsýn, biraz önce kilim sermeye gittin
Buyur gel otur, piponun üstüne ateþ koy
Hanýme dünya kýsa zamanlýdýr, bana ne dert ne üzüntü
Ben gözlerinin aþýðýyým, ben boyunun hayranýyým
Ne kadar da serzeniþli bir hanýmdýr, gece ve gündüz evimizdedir
Onda bir kusur yok, sözleri bizim için olsun.
———————————————-
KÜRTÇE
Te Ji Min Heznekir

Ji evinate ez bume din
Bi þev ü roj xemdikim
Tü nizane çi dijwar e
Ji bo te ez bardikim
Mirin hatiye bi xer hatiye
Li ber deri mevam e
Ez naqetim ji deste te
Te ber çave min çavete
Birnakim, debarnakim, ez bi janim oy
Teji min heznekir
Te min xerab kir

TÜRKÇE
BENI SEVMEDÝN
Sevdandan deli oldum
Gece ve gündüz üzülüyorum
Sen bilmesin ne þiddetlidir
Senin için göç ediyorum
Ölüm gelir hoþ gelir
Kapýnýn önünde misafirdir
Ben kopamam ellerinden
Gözlerin gelir gözümün önüne
Unutmam, dyaynamam, acýlýyým ben
Sen beni sevmedin
Beni harap ettin.
———————————————-
KÜRTÇE
Lawo

Di bajaren dur de / Mezin dibe zaroyan wan
Heviyan wan heye / ji bo sibe ü beharen wan
Berdare jiyanen wan / kefxweþ e her deme wan
Jin diherike of / Ji stranen wan
Çima tu mezinnebü / Lo heseno Lawo
Tu ne giha hevale xwe / Porzer e min Lawo
Lawo … Dengek bide Lawo / Be te nabe Lawo
Lawo tu nebü ciwan / Deyate ne dit dilana te
Mene got: Ki zava?! / Rabe heseno Lawo
Prozere min Lawo / Dijwar e ev zordari
Emre te hin çarde sale / ji tere man gora tari

TÜRKÇE
OGUL
Uzak þehirlerde büyür onlarýn çocuklarý
Umutlarý var yarýnlarý ve baharlarý için
Bereketlidir yaþamlarý, keyiflidir her anlarý
Hayat akar of onlarýn þarkýlarýndan
Sen neden büyümedin Hasan Oðul
Arkadaþlarýna ulaþamadýn ( yetiþemedin) sarý saçlý oðul
Oðul… Bir ses ver oðul, bir göz aç oðul, sensiz olmaz oðul
Oðul, sen genç olmadýn, annen göremedi düðününü
Biz diyemedik: Damat kim?! Kalk Hasan oðul.
Sarý saçlým oðul, zordur ( þiddetlidir ölümün verdiði) bu esaret
Sen daha on dört yaþýndasýn, sana kaldý karanlýk mezar
———————————————-
KÜRTÇE
Ax Le Kine

Ez ne kinim lele ne direjim way way
Wek rihanim lele pel direjim way way
Ez ne kinim lele ne hürekim way way
Ez ne kinim lele pel hürekim way way
Ax le kine lele malamine e way way
Ax le kine lele pel hürekim way way
Ez ne kinim lele ne mezinim way way
Wek rihanim lele pel mezinim way way
Ez nekinim lele ne biçükim way way
Ez ne kinim lele pel biçükim way way

TÜRKÇE
AH LE KISA
Ben en kýsayým lele ne uzunum vay vay
Reyhan gibiyim lele uzun yapraklýyým vay vay
Ben ne kýsayým lele ne ufaðým vay vay
Reyhan gibiyim lel ufak yapraklýyým vay vay
Ah le kýsa kýz, evim barkýmsýn vay vay
Ah le kýsa kýz, ömrümsün vay vay
Ben ne kýsayým lele, ne büyüðüm vay vay
Reyhan gibiyim lele büyük yapraklýyým vay vay
Ben ne kýsayým lele ne küçüðüm vay vay
Reyhan gibiyim lel küçük yapraklýyým vay vay
———————————————-
KÜRTÇE
Serina Min

Min beriya xewe kiriye
Tu dernakeve ji bira min
Behna te min serxoþkiriye
Heviya min þerina min
Þerina min hewa welat e
Þerina min mizgin a azad e
Þerina min gotina þewat e
Min beriya welat kiriye
Dil nefi ye li her dere
Teneti min xerabkiriye
Penaberim þerina min

TÜRKÇE
SÝRÝNÝM
Ben uykuyu özledim
Sen çýkmýyorsun aklýmdan
Kokun beni sarhoþ ediyor
Umudum þerinim
Þirinim vatan havasýdýr
Þirinim özgürlük müjdesidir
Þirinim acýklý sözdür
Ben vataný özledim
Yürek sürgündür her yerde
Yalnýzlýk beni harap etti
Mülteciyim þirinim
———————————————-
KÜRTÇE
Ez Ji Te Hezdikim

Her þev ü her sibeh
Her roj ü her sal
Min birya te kir ye
Ez wek pele payizade
Xanima min le xanima min le
Bela sere min le xezala min
Xanima min le xanima min le
Bela sere min xatuna min
Baran sere min xatuna min
Be denge dile min, brindar e
Ez ji te hezdikim tu nizan e

TÜRKÇE
SENI SEVIYORUM
Her gece ve her sabah
Her gün ve her yýl
Ben seni özledim
Sonbahar yapraðý gibi
Hanýmýn le hanýmýn le
Baþýmýn belasý le ceylaným
Hanýmým le hanýmým le
Baþýmýn belasý hatunum
Yaðmur yavaþ yavaþ yaðar
Sessizdir yüreðim, yaralýdýr
————————————–
KÜRTÇE
Dera Sore

Dera sore bi Çüke / Dest bi hine ü neynuke
Par qiz bü, isal büke / Berxe, sebra mala mine
Dera sore mezin e / Dest bi hine ü bazin e
Par qiz bü, isal jin e / Berxe, sebra mala mine
Dera sore xerib e / Çaven we bi giri ye
Di gunde dür de pir bü ye / Berxe sebra mala mine

TÜRKÇE
SORENIN KILISESI
Sore’nin kilisesi küçüktür
Elleri ve týrnaklarý kýnalýdýr
Geçen yýl kýzdý, bu yýl gelindir
Kuzusu, sabrý evimin.
Sore’nin kilisesi büyüktür
Eli kýnalý ve bileziklidir
Geçen yýl kýzdý, bu yýl kadýndýr
Kuzusu, sabruý evimin.
Sore’nin kilisesi yabancýdýr
Gözleri hep yaþlýdýr
Uzak köyde yaþlandý
Kuzusu, sabrý evimin.
—————————————
KÜRTÇE
Stranen Xwe Beje

Min dit deste te / Di nav deste zilameke
Dile min pir bi jan e / Ji bo min xem neke
Qirina dile min iþev naqede
Dil heye ez herim, dildar bi xatire te
Mirina min ji deste te ye
Axina te twe tuneye
Negri dile min
Ne gerek tü bigri
Tu stranen xwe beje

TÜRKÇE
SARKILARINI SOYLE
Gördüm elini bir adamýn eli içinde
Yüreðim çok acýlý, sen benim için üzülme
Yüreðim çýðlýðý bu gece son bulmaz
Gitmeye niyetliyim, sevgili hoþçakal.
Ölümüm senin elindendir
Senin hiç acýman yok
Aðlama yüreðim
Gerek yok aðlamana
Sen þarkýlarýný söyle
—————————————

KÜRTÇE
Kulilka Sor

Agir keti ye nav dile min
Roja go tu çu jicem min
Li benda te ye çave min
Agir keti ye roja min
Gula dersim gula sor
Gula çiya gula zor
Le le le le kulilka sor
Kulilka min zu were
Be te jin derbasnabe
Jan mevane di bexte min
Diltezin xelasnabe

TÜRKÇE
KIRMIZI CICEK
Ateþ düþer yüreðimin ortasýna
Yanýmdan gitiiðin gün
Seni bekler gözüm
Günüme ateþ düþtü
Dersim gülü, kýrmýzý gül
Dað gülü, zor gül
Le le kýrmýzý çiçek.
Çiçeðim çabuk gel
Sensiz yaþam geçmiyor
Acý misafirdir bahtýmda
Yürek sýzýsý bitmiyor

Ez de pir hezdikim..
Ezde Hezdikim (Seni Seviyorum)

evinamin ez te hezdikim(Askim seni seviyorum)

yaramin ez te mîna dîna hesdikim u ezê te hetta mirinê heskim. Tu her tiþtê minî.(aþkým seni deliler gibi seviyorum ve ömrüm boyunca da hep seveceðim. sen benim herþeyimsin)

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık