Sa’y Nedir,Sa’yın Hükmü Nedir

Sa’y Nedir,Sa’yın Hükmü Nedir

“Sa’y” kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki “Safa” tepesinden başlayarak “Merve” ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir.

Safa’dan Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe “şavt” denir. Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına “Mes’a” denir.

Sa’y yapmak vaciptir.

Sa’yin aslı, Hz. Hacer’in henüz kendisini emmekte olan oğlu Hz. İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır.

B. Sa’yin Yapılışı

Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır.
“Allah’ım! Senin rızan için umre sa’yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.” diye niyet edildikten sonra Kâbe’ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat okunur ve içtenlikle dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür.

Sa’y esnasında herkes içinden geldiği şekilde dua eder. İsteyenler dua kitabındaki sa’y dualarını okuyabilirler. Yeşil ışıklı direklerin arasında, erkekler koşar adımlarla yürürler. Buna “Hervele” denir. Yeşil direkler arasında her gidiş ve gelişte:

“Rabbim! Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Bize ikram et. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü Sen mutlak güç, kerem ve ihsan sahibi olansın.” diye dua edilmesi güzel olur.

Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Burada da yine Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir. Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürünür. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönülerek dua edilir. İsteyen dua kitabında yer alan Sa’y bittikten sonra Merve’de okunabilecek duayı okuyabilirler. Fakat en güzeli, içe doğan duaların yapılmasıdır. Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır

SA’Y NİYETİ

“Allah’ım! Senin rızan için Sa-fa ile Merve arasında Umre Say’ı yapmak istiyorum, kolaylaştır ve ka-bul eyle.”

SA’Y DUALARI
1. ŞAVTIN DUASI

“Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Bütün hamd ve senalar sana olsun. Sabah ak-şam sana hamd eder ve seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih e-derim. Gecenin bir kısmında sana secde eder ve uzun gecelerde seni zikrederim. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur ve sen zatınla teksin. Vaat ettiğini yerine geti-ren, kuluna yardım eden, Hak düşmanlarını yok eden, sensin. Allah’ım! Sen ezelîsin ve ebedîsin. Yaşamayı da ölümü de veren, sen-sin. Fakat sen hep varsın ve hiç yok olmazsın. Bütün hayırlı şeyler ve güzellikler sendedir ve dönüş sanadır. Allah’ım! Sen her şeye kadirsin.
“Ey Rabbimiz! Kendilerinden razı olup ikramda bulunduğun nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih kulların ile birlikte, bizi de salimen, sevinçli ve mutlu olarak Cehen-nem ateşinden koru. Senin sevdi-ğin ve razı olduğun kulların ile birlikte olmak, en büyük mutluluk-tur.”
“Ey Rabbimiz! Bu, senin bize büyük bir lütfundur ve bizim ye-gâne sahibimiz, sensin. Allah’ım! Mutlak olarak inanıyorum ki senden başka ilâh yoktur. Kâfirler hoşlan-masa da bütün ihlâsımız ve inan-cımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz.”

SA’Y’IN BÜTÜN ŞAVTLARINDA YEŞİL DİREKLER ARASINDA OKUNACAK DUA
“Ya Rabbi! Bize merhamet et, affet ve ikram eyle. Allah’ım! bizim bilemediklerimizi de sen bilirsin, sana malûm olan bütün gü-nahlarımızı affeyle. Allah’ım! Sen en Aziz ve en Kerim’sin.”

SA’Y’IN BÜTÜN ŞAVTLARINDA SAFA VE MERVE’YE GELİRKEN OKUNACAK AYET
“Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri o-larak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyla Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet etmelerinde bolca sevap vardır. Çünkü Allah, (c.c.) yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.”

2. ŞAVTIN DUASI
“Allah’ım! Sen Kur’an’ında Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim, buyurdun. Rabbimiz! em-rine uyarak sana dua ediyoruz, bi-zi bağışlayacağına inanıyoruz; şüp-hesiz ki sen, vaadinde duransın.”
“Rabbimiz! Doğrusu biz, Rab-binize iman edin, diye İslâm’a ça-ğıran bir davetçiyi işitip hemen iman ettik.”
“Rabbimiz! Bizim günahları-mızı affeyle, kötülüklerimizi yok edip bizi sevgili kullarından eyle.”
“Rabbimiz! Peygamberlerine vaat ettiğin hayırlı şeyleri bize de ihsan eyle. Kıyamet Gününde bizi zelil etme; şüphe yok ki sen vaa-dinden dönmezsin.”
“Rabbimiz! Sana yöneldik, sana teslim olduk ve dönüşümüz sanadır.”
“Rabbimiz! Bizi ve bizden ön-ce inanmış olanları bağışla. Kalp-lerimizde mü’minlere karşı kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkatli ve merhametlisin.”

3. ŞAVTIN DUASI
“Allahüekber, Allahüekber, Allahükber. Allah’ım! Sen büyüksün, sana hamd ediyorum.”
“Rabbimiz! Günahlarımızı ba-ğışlayarak bizi nurlandır, inanıyo-rum ki sen her şeye kadirsin.”
“Allah’ım! Senden hayırlar ve güzellikler istiyorum, günahlarım için tövbe ediyorum. Ey merhamet-lilerin en merhametlisi olan Al-lah’ım! Bana da merhamet eyle.”
“Rabbim! İlmimi ziyade eyle, kalbimi hidayet üzere kıl ve yanlış yaptırma. Bana yüce zatından rah-met lütfeyle, şüphesiz ki sen çok çok hibe edensin. Allah’ım! Senden başka hiçbir ilâh yoktur, kulaklarımı ve gözlerimi sağlıklı eyle.”
“Allah’ım! Kabir azabından sana sığınıyorum, günah işleyerek zalimlerden olmaktan sana sığını-yorum, senden başka ilâh tanı-mıyorum. Ancak sana iman ediyorum.
“Allah’ım! Kâfir olmaktan ve fakirlikten sana sığınıyorum. Al-lah’ım! Öfkenden sakınıyor, rızana sığınıyorum cezalandırmandan sa-kınıyor; affına sığınıyorum; sana karşı hata yapmaktan yine sana sı-ğınıyorum. Allah’ım! Ben seni hak-kıyla vasfedemem, ancak senin kendini vasfettiğin gibi sana ina-nıyorum. Allah’ım! Senin rızana nail olana kadar sana hamd ve sena ediyorum.”

4. ŞAVTIN DUASI
“Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum.”
“Allah’ım! Senin ilminde olan bütün hayırları istiyor ve bütün şer-lerden de sana sığınıyorum. Sence malûm olan bütün günahlarım için mağfiretini diliyorum. Çünkü gay-bı her yönüyle yalnızca sen bilirsin.”
“Allah’ım! Sen her şeye mut-lak hâkim ve hükümransın, sen-den başka hiçbir ilâh yoktur. E-min ve sadık olan Hz. Muhammed (s.a.v.) senin Resulündür.
“Allah’ım! Hidayetinle beni İslâm’a kavuşturduğun gibi, ölürken Müslüman olarak ruhumu teslim edinceye kadar beni İslâm’da daim eyle.”

“Allah’ım! Kalbime, anlayışı-ma ve görüşüme nurunla istikamet ver. Allah’ım! Sinemi hakka açık ey-le, işlerimde kolaylık lütfeyle. İçime düşen şeytanî vesveselerin şerrin-den, işlerimin bozulmasından ve kabir azabından sana sığınıyorum. Ey merhameti bol olan Allah’ım! Gecelerin ve gündüzlerin gizledi-ği, rüzgârların sürüklediği her tür-lü şerlerden, musibetlerden ve afetlerden sana sığınıyorum. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ım! Sana gerektiği şekilde kulluk ve ibadet edemedik. Allah’ım! Seni gerektiği şekilde zikredeme-dik, özrümüzü kabul eyle.”

5. ŞAVTIN DUASI
“Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum. Al-lah’ım! Senin zatının makamı çok yücedir. Sana gerektiği şekilde şük-redemedik. Bizleri mazur gör. Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalple-rimizi iman ile süsle. Seni inkârı, sana isyanı ve günahları çirkin gös-tererek, bizi doğru yolda olanlardan eyle.”
“Allah’ım! Kullarını tekrar di-rilttiğin Kıyamet Gününde beni a-zabından koru.”
“Allah’ım! Hidayetinle beni doğruya ulaştır, takva ile beni te-mizle, dünya ve ahirette bana mağfiret eyle.”
“Allah’ım! Bereketleri, rahmet-leri, faziletleri ve rızıkları bize bol bol ikram eyle.”
“Allah’ım! Senden, hiç bit-meyen ve tükenmeyen nimetler is-tiyorum, ihsan eyle.”
“Allah’ım! Kalbimi, kulak-larımı, gözlerimi, dilimi, etrafımı, nef-simi ve her şeyimi nurunla güzel eyle.”
“Rabbim! Sinemi doğrulara karşı açık kıl ve işlerimde kolaylık lütfeyle.”

hac6. ŞAVTIN DUASI
“Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sen en bü-yüksün, sana hamd ediyorum.”
“Allah’ım! Sen birsin ve sen-den başka ilâh yoktur ve sen zatında teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, Hak düşman-larını mağlûp eden, sensin.”
“Allah’ım! Mutlak olarak ina-nıyorum ki senden başka ilâh yok-tur. Kâfirler istemese de bütün ihlâsı-mız ve inancımızla yalnızca sana kulluk ve ibadet ederiz.”
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet, maddî ve manevî zen-ginlik istiyorum.”
“Allah’ım! Bütün hayırlı söz-lerle sana hamd ve sena ediyorum.
“Allah’ım! Rızanı ve Cen-net’ini istiyor, öfkenden, Cehennem ateşinden ve ona yaklaştırıcı her türlü söz, davranış ve hareketten sana sığınıyorum.”
“Allah’ım! Senin iman nurun-la doğruyu bulduk, lütfunla zengin olduk, senin nimetlerin, himayen, ik-ramın ve ihsanın ile hayat bulduk.”
“Allah’ım! Sen en evvelsin, senden önce varlık yok. Sen en sonsun, senden sonra varlık yok. Sen zatî sıfatların ile her yerdesin, sana gizli hicbir sey yok.”
“Allah’ım! İflâs etmekten, tem-bellikten, kabir azabından ve zen-ginlikle imtihan olup hataya düş-mekten sana sığınıyoruz. Allah’ım! Bizi cennetin ile mükâfatlandır.

7. ŞAVTIN DUASI
Allahüekber, Allahüekber, Allahüekber. Allah’ım! Sana çok, çok hamd ederiz. Allah’ım! Bana imanı sevdir ve kalbimi iman ile süsle. Küfrü, isyanı ve günahları çirkin göstererek, beni doğru yolda olanlardan eyle.
“Allah’ım! Geleceğimizi hayırlı eyle, emellerimizi lütfunla gerçek eyle, senin rızana uygun olan gay-retlerimizi kolay eyle, işlerimizi her türlü şartlarda güzel eyle.”
“Ey batmışları ve boğul-muşları kurtaran, bütün arzuları bilen ve gören, bütün şikâyetleri çözüme kavuşturan, ihsanı ezelî olan ve varlığı ebedî olan Allah’ım! Her hususta sana muhtacız ve sen-siz hiçbir şeye gücümüz yetmez. Her varlığı sen rızıklandırırsın ve her şeyin dönüşü sanadır. Allah’ım! Bizim üzerimize yazdığın her türlü şerlerden ve sıkıntılardan sana sığınıyoruz.
“Allah’ım! Sıkıntılara düş-meden Müslüman olarak ruhu-muzu al ve salih kullarına bizi de ilhak eyle.”
“Allah’ım! Kolaylaştır, zorlaş-tırma; her şeyimizin hayırlı olma-sını nasip eyle.”

SA’Y BiTiNCE OKUNACAK DUA
?“Rabbimiz! İbadet ve taatleri-mizi kabul eyle. Bizi bağışla, sıhhat ve afiyet ver. Sana hakkıyla itaat ve ibadet etmemiz için bize güç ve kuvvet ihsan eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Rabbi-miz! Bizden razı olup, kâmil iman ve İslâm üzere dünya hayatımızı tamamlayarak sana dönmemizi na-sip eyle. Allah’ım! Bana hayat boyu günahlardan uzak kalmam için yardım eyle. Dünyada ve ahirette faydasız, boş şeylerden de uzak kalmamı nasip eyle. Ey merhamet-lilerin en merhametlisi Allah’ım! İyi ve hayırlı şeyleri güzel göstere-rek, benden razı olacağın şekilde yapmamı nasip eyle.”
“Allah’ım! İhramımızı, niye-timizi, tavafımızı, sa’y’ımızı kabul eyle. Umremizi ve yaptığımız bü-tün dualarımızı makbul eyle. Ni-yetlerimizi halis eyle, amellerimizi salih eyle, günahlarımızı mağfur eyle, geçmişlerimize rahmet eyle, dünyamızı da ahiretimizi de güzel eyle, kabrimizi Cennet eyle, hesa-bımızı kolay eyle, cennetine bizleri de kabul eyle, oradaki maka-mımızı âli eyle, Resulüne komşu eyle, Cennet nimetlerinden bizleri de hissedar eyle.”
“Allah’ım! Bizlere bu güzel yerleri görmeyi ve bu ibadeti eda etmeyi nasip eyledin. Anne ba-bamıza, aile efradımıza, gelecek nesillerimize, kardeşlerimize, akra-bamıza ve milletimize, bütün Müs-lümanlara bu ibadeti eda et-meyi nasip eyle.”
“Allah’ım! Bizleri, annemizi, babamızı, eşlerimizi, evlâtlarımızı, kardeşlerimizi, akrabamızı, bütün ülkemizi ve ehli-islâmı her türlü kötülüklerden, belâlardan kaza-lardan, afetlerden, şerlerden, ha-setlerden, nazarlardan koru ve muhafaza eyle.”
“Allah’ım! Umremizi, Hz. İb-rahim’in (a.s.), Hz. Muhammed (a.s.m.) ve salih kullarının umre-lerine ilhak eyle. Geçmişteki gü-nahlarımızı affeyle, bundan sonraki hayatımızı senin razı olacağın şekilde geçirmemizi nasip eyle. Cennetinde bizleri de cemalin ile müşerref eyle.”
“Âmin. Velhamdülillâhi Rab-bi’l-Âlemin.”

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık