Selülitlerden kurtulmak isteyenlere öneriler

Selülitlerden kurtulmak isteyenlere öneriler

Her yaştan kadının kabusu olan selülitten kurtulmak için, geçmişten günümüze çok farklı yöntemler denendi, denenmeye de devam edilecek.

Mutfağımızdan eksik etmediğimiz besinlerin aynı zamanda selülit düşmanı olduğunu bilmek belki içimizi biraz rahatlatır.

Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Elif Eb­ru Gü­ner, se­lü­lit­ler ile sa­va­şan be­sin­ler ara­sın­da; su, ana­nas, kır­mı­zı acı bi­ber, ye­şil çay, ay çe­kir­de­ği ve kuş­kon­maz ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

Ge­ne­tik eği­lim, ös­tro­jen se­vi­ye­si­nin oluş­tur­du­ğu do­la­şım bo­zuk­lu­ğu gi­bi hor­mo­nal ne­den­ler, eg­zer­siz yap­ma­mak ve iler­le­yen yaş ile cilt al­tı bağ do­ku­su­nun za­yıf­la­ma­sı, ha­mi­le­lik ha­ta­lı bes­len­me gi­bi ne­den­ler se­lü­lit olu­şu­mu­na yol açı­yor.

Toksinleri vücuttan atarak kurtulun

Ka­dın­la­rın yüz­de 90-95’in­de gö­rü­len, en çok kal­ça­da ve ba­sen­ler­de or­ta­ya çı­kan, vü­cut­ta por­ta­kal ka­bu­ğu gö­rü­nü­mü ya­ra­tan se­lü­lit sı­kış­mış yağ hüc­re­le­rin­den kay­nak­la­nı­yor. Dr. Gü­ner, yağ hüc­re­le­ri­nin cil­din al­tın­da bağ do­ku­su ara­sın­da sı­kış­tı­ğı­nı, bağ do­ku­su ara­sı­na sı­kı­şan yağ hüc­re­le­ri de yü­ze­ye doğ­ru iti­lin­ce cilt­te pü­tür­lü bir gö­rü­nüm or­ta­ya çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Dr. Gü­ner, yağ de­po­la­rı­nı bo­şal­tan ve tok­sin­le­rin vü­cut­tan atıl­ma­la­rı­nı sağ­la­yan bir bes­len­me ve bu­nu des­tek­le­yen eg­zer­siz prog­ra­mı ile se­lü­lit­ten bü­yük oran­da kur­tul­ma­nın müm­kün ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Dr. Elif Eb­ru Gü­ner, pü­rüz­süz ve ger­gin bir cilt için; trans yağ­lar­dan, tuz­dan, ra­fi­ne şe­ker­den, doy­muş yağ­lar­dan, al­kol­den ve yük­sek mik­tar­da hay­van­sal pro­te­in­den uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çe­ki­yor.

yesil-cay-mucizesiAna­nas de­for­me yağ do­ku­la­rı­nı par­ça­lı­yor

Po­tas­yum açı­sın­dan zen­gin, C vi­ta­mi­ni kay­na­ğı, bro­me­la­in’­le do­lu olan ana­nas, kan do­la­şı­mı­nı ar­tır­ma­ya des­tek olur. Ana­nas, içe­ri­ğin­de bu­lu­nan, sin­di­ri­me ve enf­la­mas­yo­nun gi­de­ril­me­si­ne yar­dım­cı olan bro­me­la­in en­zi­mi sa­ye­sin­de yağ hüc­re­le­ri­nin çev­re­si­ni sa­ran de­for­me ol­muş do­ku­yu par­ça­lar ve yağ­la­rın de­po­lan­ma­sı­nı ön­ler. Böl­ge­sel öde­mi de en­gel­le­yen ana­na­sın mu­zun sağ­la­dı­ğı ya­rar­la­ra ben­zer ya­rar­la­rı da bu­lu­nu­yor.

Ye­şil çay yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır

Pek çok ya­ra­rı bi­li­nen ve son yıl­lar­da ül­ke­miz­de da­ha faz­la tü­ke­til­me­ye baş­la­nan ye­şil çay, güç­lü, sağ­lık­lı bir cilt için yar­dım­cı olur. İçe­ri­ğin­de­ki ka­te­şin ile yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­ran ye­şil ça­yın çok güç­lü an­tia­ging et­ki­si bu­lu­nu­yor. Sağ­lık­lı bir sin­di­rim sis­te­mi için ye­şil ça­yın tü­ke­til­me­si öne­ri­lir.

Ay­ çe­kir­de­ği do­ku­yu yok et­me­ye yar­dım­cı

Bü­yük kü­çük her­ke­sin sev­di­ği ay çe­kir­de­ği de an­ti­ok­si­dan ba­kı­mın­dan zen­gin to­hu­mu ile se­lü­lit do­ku­su­nu yok et­me­ye yar­dım­cı olur.

Kır­mı­zıbi­ber tam bir sa­vaş­cı

Ba­zı­la­rı­mı­zın çok tü­ket­ti­ği ba­zı­la­rı­mı­zın ise ka­çın­dı­ğı kır­mı­zı acı bi­ber de se­lü­lit ile sa­vaş­ta bi­ze yar­dım­cı olan bir be­sin. Vü­cu­dun iç­ten ısı üret­me­si için yar­dım­cı olan kır­mı­zı acı bi­ber, böy­le­ce vü­cu­dun da­ha hız­lı yağ yak­ma­sı­nı sağ­lar.

Kuş­kon­maz kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­ler

Bir di­ğer se­lü­lit düş­ma­nı ise sof­ra­la­rı­mız­da di­ğer be­sin­le­re gö­re da­ha az yer bu­lan kuş­kon­maz. Bu sağ­lık­lı yi­ye­cek ise kan do­la­şı­mı­nı nor­mal dü­ze­ye ge­ti­rir. Kıl­cal da­mar­la­rı güç­len­di­rir. Ay­rı­ca vü­cu­du tok­sin­ler­den arın­ma­ya yar­dım­cı olur­ken, önem­li bir id­rar söktürücü gö­re­vi de gö­rür.

Su cil­di dol­gun­laş­tı­rır

Ha­yat kay­na­ğı su­yu bol­ca tü­ket­mek bi­le pek çok so­ru­nun or­ta­dan kalk­ma­sı­nı ya da azal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Her gün en az 8 bar­dak su iç­mek cil­di dol­gun­laş­tı­rır, yağ­la­rı ya­kar ve se­lü­lit­le­rin da­ha az gö­rün­me­si­ne yar­dım­cı olur.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık