SİGORTA SEKTÖRÜ

10 yıl önce

Ürün nedir? Pazarlama çalışmaları sonucunda tespit edilen müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan sigorta teminat gruplarını içeren sigorta poliçesidir.

10 yıl önce

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatı nedir? Sigortalıyı,sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticelerine karşı, T.C.' nin ilgili dairesinde ve...

10 yıl önce

UW (underwriting)nedir Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sigortalanması teklif edilen riskin, sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına veya alınacaksa da hangi şartlarda alınmasına alınmasına karar verme işlemine denir.

10 yıl önce

Tenzili muafiyet nedir? Hasarın, muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir,Muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez.

10 yıl önce

Tenzil nedir? İki yıllık prim ödendikten sonra prim borçları ödenmediği durumda, ödenen toplam prim baz alınarak sigorta teminatı ödenen prime göre oluşacak şekilde indirilir. Poliçe iptal edilemez.

10 yıl önce

Teminat nedir? Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan risk veya risklerin gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek meblağdır. Tarife veya ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olunan teminatlara ana teminat, seçimlik olanlara ise ek teminat denir.

10 yıl önce

Teknik faiz nedir? Hayat sigortası ürünlerine ait prim, matematik karşılıklar, garanti edilen kar payı karşılıkları vb teknik hesaplamalarda kullanılan faiz oranıdır. Teknik faiz oranı; tarifenin teknik esaslarına, veya uygulanacak kar payı teknik esaslarına, tarifenin endekslendiği para birimine veya varlığa, karşılıkların yatırıldığı getirilerine, gelecekte yatırıma yönlendirilecek varlıkların getirilerine, ülkenin değişen ekonomik koşullarına ve şirketin mali bünyesine göre ihtiyatlı olarak seçilir.

10 yıl önce

Teklif (Sigorta başvuru) formu nedir Sigorta yaptırmak isteyen bir kişinin doldurup imzalayarak sigortacıya verdiği ve yaptıracağı sigorta ile ilgili bilgileri içeren belge.

10 yıl önce

Tecditname belgesi nedir? Sigortalının, sigorta poliçesinin bitim süresi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir. Sigortalının kabulü ile poliçenin yeniden ve yeni şartlarla yürürlüğe girmesini sağlar.

10 yıl önce

Tecditname nedir? Sigortalının sigorta poliçesinin bitimi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir.

10 yıl önce

Tazminat nedir? Poliçeyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde lehdarlara ödenecek olan tutardır.

10 yıl önce

Tarife nedir? Ürünün fiyatlamasını sağlayacak olan değerlerin tanımlanmasıdır

10 yıl önce

Tanzim tarihi nedir? Poliçenin onaydan geçtikten sonra poliçe girişi esnasında kullanıcı tarafından girilen ve muhasebesel olarak açık olan tarihtir.

10 yıl önce

Sürprim nedir? Sigortacının normal prim ile sigorta edemediği rizikolar için istediği ek ücrete denir.

10 yıl önce

Sigortalı ve sigorta ettiren nedir? Sigorta ettiren, sigorta değerine karşı belirlenen prim tutarını ödeyen kişidir. Sigortalı, para ile ölçülebilir bir malın mülkiyet veya menfaat sahibi, menfaati bir başkası tarafından sigorta ettirilse bile tazminata hak kazanan kişidir. Sigorta değerine sahip olan kişidir.

10 yıl önce

Sigortalı kimdir? Hayatı üzerine poliçe yapılan yani riski taşıyan kişi ya da kişilerdir.

Yukarı Çık