SİGORTA SEKTÖRÜ

10 yıl önce

Sigortacı Sigorta teminatını sigortalıya taahhüt eden ve sigortalı açısından sorumluluğun tamamını üstlenen sigorta şirketidir.

10 yıl önce

Sigorta ettiren (akid) kimdir? Prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan gerçek veya tüzel kişidir.

10 yıl önce

Sigorta bedelinin belirlenmesi? Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit olması gereklidir. Sigorta bedeli sigorta değerinden büyükse aşkın sigorta, küçükse eksik sigorta kabul edilir.

10 yıl önce

Sertifika Grup hayat sigortalarında, sigorta ettiren ile grup içinde yer alan sigortalılar ayrı kişiler olduğundan, lehine sigorta yapılan sigortalının haklarının niteliğini belirten ve bu hak sahipliğini belgelendirmesine yarayan bir evrak düzenlenir. Buna sertifika denir.

10 yıl önce

Sel ve Su Baskını teminatı nedir? Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması; denizlerin gelgit olayları dışında kabarması; olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar temin edilir.

10 yıl önce

Sedan nedir? Reasüröre iş veren sigorta şirketine verilen isimdir.

10 yıl önce

Riyazi ihtiyat ( Matematik karşılık ) Sigorta şirketinin ölüm veya yaşama hallerine bağlı uzun süreli hayat sigortalarında sigortalılarına karşı, gelecekteki yükümlülüklerinin bilanço tarihindeki peşin değerini gösteren karşılıklara denir.

10 yıl önce

Retrosesyon Reasürans yoluyla devir alınan sorumluluğun kısmen veya tamamen başka bir şirkete devredilmesi.

10 yıl önce

Rejistro (kayıt defteri) nedir? Sigorta şirketleri ve acentelerin poliçe ve ek belgeleri (zeyil) branşlar itibari ile numara sırasına göre aylık olarak kaydettikleri resmi deftere denir. Bunlar istihsal (üretim) ve iptal rejistroları diye iki gruba ayrılırlar.

10 yıl önce

Reasürör nedir? Sedan şirketten reasürans yoluyla iş alan şirkettir.

10 yıl önce

Reasürans nedir? Sigorta şirketlerinin mali yapılarına göre almış oldukları risklerden kapasitelerini aşan kısımlarını başka şirkete devretme işlemine denir.

10 yıl önce

Prim nedir? Rizikoya iştirak payını ifade eden tutara denir.

10 yıl önce

Poliçede kabul edilen kıymetli eşyalar nelerdir? Teminat altındaki kıymetli eşya sigorta bedeli, toplam eşya sigorta bedelinin %30'u kadardır. Bu eşyalar ve oranları ise;Sanat veya antika değeri olan eşyalar (%5), Kıymetli maden ve mamuller (%5), Elektronik cihazlar (%10), Kürk ve ipek halılar (%10).

10 yıl önce

Poliçe nedir? Sigorta poliçesi, her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren, sigorta bedeli, sigorta primi, primin ödenme zamanı ve yeri, sigorta konusu, risk yeri ve teminatın süresinin belirtildiği, sigortacı tarafından imzalanarak sigorta ettirene verilen, sigorta sözleşmesini temsil eden bir belgedir.

10 yıl önce

Para Nakli teminatı nedir? Taşınan para ve kıymetleri, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit ve tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık; herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık; nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplara karşı teminat altına alır.

10 yıl önce

Ödeyen kimdir? Poliçeden doğan prim borcunu ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişilerdir. Bu kişilik genelde sigorta ettiren ile aynı kişi(ler)dir.

10 yıl önce

Mortalite (ölüm düzeyi) tablosu Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutularak oluşturulan yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır. Mortalite tablosu nüfus istatistiklerine dayanılarak hazırlanır ve hayat sigortalarında prim hesaplamalarında kullanılır.

Yukarı Çık