SİGORTA SEKTÖRÜ

10 yıl önce

Morbidite (hastalık düzeyi) tablosu Belirli bir nüfus topluluğunun veya belli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutularak oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul kalma istatistiklerini içeren tablodur.

10 yıl önce

Moral risk Sigortalının tutum ve alışkanlıkları ile ilgili risk kavramı.

10 yıl önce

Lehdar (menfaattar) nedir? Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir.

10 yıl önce

Kümül takibi ne demektir? Sigortalının almış olduğu tüm poliçeler ile üzerinde taşıdığı toplam risk ve teminat toplamının yapıldığı takiptir

10 yıl önce

Komitasyon tablosu nedir? Mortalite tablosu ve teknik faiz kullanılarak oluşturulan ve hayat sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan bir tablodur.

10 yıl önce

Kira Kaybı teminatı nedir? Poliçede belirtilen risklerin -hırsızlık hariç- gerçekleşmesi sonucunda, sigortalı konutun kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle peşin ödenmiş kiranın gün hesabı ile işlememiş müddete isabet eden kısmından doğan mahrumiyet temin edilir.

10 yıl önce

Kasko Sigortası nedir? Kasko Sigortası, motorlu kara taşıt araçlarının yanmasını, çalınmasını veya kaza sonucu meydana gelecek diğer hasarlarını kapsar.

10 yıl önce

Kara Taşıtları Çarpması teminatı nedir? Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararları temin eder.

10 yıl önce

Kar payı nedir? Sigorta şirketinin yıl içinde topladığı primleri kullanması sonrasında elde ettiği karın bir bölümünü (%95) sigortalılara geri dağıtması işlemidir.

10 yıl önce

Kar Ağırlığı teminatı nedir? Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylere doğrudan meydana gelecek zararlar, kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar temin edilir.

10 yıl önce

İşveren Mali Mesuliyet teminatı nedir? İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu' nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı...

10 yıl önce

İş durması teminatı nedir? Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucunda iş durması kaybının da söz konusu olması halinde, teminat altına alınır.

10 yıl önce

İştira Aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıl ( şirketimiz uygulamalarında bu süre iki yıldır) primi ödenmiş olan bir birikimli hayat sigortasının, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde sigortacı tarafından geri satın alınmasıdır.

10 yıl önce

İrat (annüite) Belirli bir süre boyunca veya bir kişinin hayatı boyunca periyodik olarak yapılan ödemelerdir. Eğer ödemeler yaşama olasılıklarına bağlı olarak yapılırsa bu sözleşme bir hayat iradı (annüitesi) olarak adlandırılır.

Yukarı Çık