SİGORTA SEKTÖRÜ

10 yıl önce

İkraz (Borç verme) Aksine sözleşme ile kısaltılmış olmadıkça üç yıllık (şirketimiz uygulamalarında bu süre iki yıl) primi ödenmiş bulunan bir birikimli hayat sigortasında, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında poliçenin birikimleri üzerinden, sigortacı tarafından belli bir faiz oranı karşılığında ödünç para verilmesidir.

10 yıl önce

İbraname nedir? Bir hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortalıya başka bir borcunun olmadığını gösteren belgedir.

10 yıl önce

Hırsızlık teminatı nedir? Poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün; kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilerek; araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek; kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtar ile veya anahtar uydurarak veya başka aletle veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek; sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak...

10 yıl önce

Hava Taşıtları Çarpması teminatı nedir? Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilir.

10 yıl önce

Sigortada Hasar nedir? Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir.

10 yıl önce

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terör teminatı nedir? Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri ve bu olaylarla ilgili olmaksızın sigortalı ve sigortalının usul ve füruru dışındaki herhengi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ve bu hareketi önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı...

10 yıl önce

Fırtına teminatı nedir? Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilir.

10 yıl önce

Ferdi Kaza teminatı nedir? Sigortalıyı ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları teminatlarıyla garanti altına alan sigortadır.

10 yıl önce

Ex-Gratia (Lütuf) Hasar Ödemesi Sigortacı açısından yasal bir zorunluluk olmamasına ve sorumluluk da kabul edilmemesine karşın hasarın ödenmesi.

10 yıl önce

Enkaz Kaldırma teminatı nedir? Poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda sigortalı mahalin kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle gerekli enkaz kaldırma masrafları temin edilir.

10 yıl önce

Emniyeti Suistimal teminatı nedir? Sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı, adı ve soyadı poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılan meblağı...

10 yıl önce

Elektronik Cihaz teminatı nedir? Elektronik cihaz, techizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi hasarların gerektirdiği teminat masrafları ve ikame bedelleri temin edilir.

10 yıl önce

Ek teminat nedir? Tarifede ya da ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olmayıp, sigorta ettiren tarafından seçimlik olan teminatlardır.

10 yıl önce

Deniz Taşıtları Çarpması teminatı nedir? Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilmiştir.

10 yıl önce

Daini mürtehin şerhi nedir? Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.

10 yıl önce

Dahili Su teminatı nedir? Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının, patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, yağmur sularının, kar ve buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, atı ve saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda...

10 yıl önce

Broker Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan ve bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta aracısıdır.

Yukarı Çık