SİGORTA SEKTÖRÜ

10 yıl önce

Aşkın sigorta nedir? Sigorta bedelinin, sigorta değerinden büyük olmasına, aşkın sigorta denir. Aşkın sigortada, sigorta değerini aşan kısım geçersizdir. O kısma ait primler iade olunur. Bu suretle ödenecek tazminat, gerçek sigorta değerini ve zararın gerçek miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir.

10 yıl önce

Ana teminat nedir? Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olunan teminata denir, birden fazla olabilir.

10 yıl önce

Alternatif İkametgah Masrafları teminatı nedir? Poliçe ile temin edilen tehlikelerin -hırsızlık hariç- gerçekleşmesi neticesi sigortalı binanın oturulamaz hale gelmiş olması nedeniyle tamir ve yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak kaydıyla sigortalının en çok 12 aylığa kadar kiracı, şagil veya binanın maliki sıfatıyla yapmak zorunda kaldığı alternatif ikametgaha ilişkin makul ölçüde masraflar temin edilir.

10 yıl önce

Grup Sigortası (Group Insurance) Nedir? Grup Sigortası (Group Insurance) :Genellikle Hayat, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortaları’nda kullanılan bir sigortalama yöntemidir. Hayatı ve sağlığı sigorta konusu olan birden fazla kişinin, bir ana sözleşme ya da her biri için müstakil olarak düzenlenmiş sözleşmeler kapsamında temin edilmesi durumunu ifade etmektedir.

10 yıl önce

Grup Hayat Sigortası (Group Life Insurance) Nedir? Grup Hayat Sigortası (Group Life Insurance) :Tek bir poliçe altında, sigorta ettiren ile belirli bir ilişkisi bulunan çok sayıda kişiye güvence sağlayan bir hayat sigortası türüdür. Poliçe sahibi ile sigortalılar arasındaki ilişki genellikle işveren çalışan ilişkisidir. Grubu oluşturan kişilerin, aynı iş yerinde çalışıyor veya bir birliğin üyesi olmak gibi ortak özelliklerinin olması gerekmektedir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Gerçek Tam Ziya (Actual Total Loss) Nedir? Gerçek Tam Ziya (Actual Total Loss) :Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu, tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi veya temel niteliklerini kaybedecek ölçüde hasarlanması durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yangın nedeniyle kullanılamayacak hale gelmesi veya depremde yıkılması, bir geminin...

10 yıl önce

Sigorta Terimlerinden Genel Şartlar (General Conditions) Genel Şartlar (General Conditions) :TTK’ nun 1266. Maddesi uyarınca, devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve sigorta şirketlerinin bunun aksine hareket edemeyecekleri koşullardır. Genel şart hükümleri Yasaların emredici hükümlerine aykırı olamaz. Genel şartların değişmesi halinde değişiklikler, yeni genel şartların eklenmesi suretiyle yapılacak yeni sözleşmelere uygulanır.

10 yıl önce

Sigorta Terimlerinden Fiyat (Rate) Nedir? Fiyat (Rate) :Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatın sigorta bedeline veya teminata uygulanmasıyla prim miktarı bulunmaktadır.

10 yıl önce

Entegral Muafiyet (Franchise) Nedir? Entegral Muafiyet (Franchise) :Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarın altında kalan hasarın, sigortalı tarafından; hasarın bu miktarı aşması durumunda ise, tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulamasıdır. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir. Günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır.

10 yıl önce

Eksik Sigorta (Under Insurance) Nedir? Eksik Sigorta (Under Insurance) :Sigorta bedelinin, sigorta değerinden küçük olmasına, eksik sigorta denir. Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumudur. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında bir beyanda bulunmaktadır. Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, "uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi" prensibinden yeterince...

10 yıl önce

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm :Motorlu nakil aracının neden olduğu kazada, birden fazla kimsenin ölmesi veya tamamen/kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılamada bu teminatın limiti de bireyler için de yapılacak taleplerde üst sınırı göstermektir.

10 yıl önce

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Deprem ve Yanardağ Püskürmesi :Deprem yeraltındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içerisindeki ani enerji boşalması nedenleriyle, yer kabuğunun doğal olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve yanardağ püskürmesinin, doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen dahil bütün zararların temin edilmesidir. Birçok branş tarafından temin edilebilen deprem riski, kümül oluşturma tehlikesi nedeniyle, sigorta ve...

10 yıl önce

Daini Mürtehin Şerhi Daini Mürtehin Şerhi :Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.

10 yıl önce

Coğrafi Sınırlar (Territorial Limits) Coğrafi sınırlar (Territorial Limits) :Sigorta poliçesinin yürürlükte olduğu coğrafik alandır. Örneğin, bir tekne poliçesindeki "Sefer Sahası" veya "Faaliyet Alanı" gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduğu anlamına gelmektedir. Sigortalının kesinlikle uyması gereken poliçe taahhüdüdür. Poliçede belirtilen coğrafi sınırların dışında meydana gelen hasar için, sigortacının sorumluluğu söz konusu değildir. Reasürans anlaşmalarında da,...

10 yıl önce

Bütün Muhataralar (All Risks) Bütün Muhataralar (All Risks) :Poliçede özellikle belirtilen sınırlı sayıda istisnalar dışında herhangi bir nedenle meydana gelen tüm zararları teminat altına alan sigorta. Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Bütün Muhataralar (All Risks) Nedir? Bütün Muhataralar (All Risks) :Poliçede özellikle belirtilen sınırlı sayıda istisnalar dışında herhangi bir nedenle meydana gelen tüm zararları teminat altına alan sigorta. Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Birlikte Sigorta (Co-insurance) nedir? Birlikte Sigorta (Co-insurance) :Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedir ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketlerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır. Yüksek...

10 yıl önce

Birikim Kapitali (Accumulation Capital) nedir? Birikim Kapitali (Accumulation Capital) :Sigortalının ödediği primlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın oluşturduğu tutardır. Sigortacı her yıl sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. Şöyle ki, sigortalının ödediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan ve teknik faiz ile faizlendirildikten sonra elde edilen tutara birikim tutarı denir.

Yukarı Çık