Sigorta Terimleri

7 yıl önce

Yangın sigortası şartları nelerdir Yangın Sigortacılığı, günlük yaşamda çok geniş bir uygulama alanı bulur. Gerçekten de, bu sigortacılık dalında, çok küçük bina ve muhteviyatından, değeri trilyonları bulan büyük tesis ve işletmelere kadar birçok riziko teminat altına alınabilmektedir. Yangın sigortalarında, sigortalı, mal sahibi olabildiği gibi, ipotek alacaklısı-borçlusu, emanetçi (yediemin), kiracı vb. de olabilir. Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden...

7 yıl önce

Lehdar (Menfaatdar) Nedir? Hayat sigortalarında, adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi “sigortalı”, sigortalının prim ödemesini yapan “sigorta ettiren” ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber sigortalının vefatı halinde sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişi de lehdar (menfaatdar) olarak adlandırılır. Lehdar, sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Sigortalı istediği kişiyi veya kişileri lehdar olarak gösterebilir. Hayat sigortası poliçesinde ayrıca...

11 yıl önce

Zorunlu sigortalar nedir? Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortaları Trafik Sigortaları Zorunlu sigortalar, yasal düzenlemelerle yaptırılması zorunlu tutulmuş sigortalardır ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olunan veya doğal afetler sonucu oluşan kimi zararlarda, mağdurların zararlarının karşılanması, milli servetin korunması, sosyal fayda ve güvenliğin sağlanması için, sigorta sistemi kullanılarak oluşturulmuş bir tedbir olarak düşünülmelidir. Gerçek kişiler doğumlarından ölümlerine kadar, tüzel kişiler kuruluşlarından sona ermelerine...

11 yıl önce

Zeyil nedir? Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri belirten, ek sözleşmedir.

11 yıl önce

Zeyil (ek belge) nedir? Poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelebilecek her türlü değişiklikleri belirten, not eden ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ek sözleşmedir.

11 yıl önce

Yat sigortaları nedir ? Yat sahibinin, sigortalanabilir menfaatlerini seçilen teminata göre çeşitli rizikolara karşı temin etmektedir.

11 yıl önce

Sigortada  Ürün nedir? Pazarlama çalışmaları sonucunda tespit edilen müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan sigorta teminat gruplarını içeren sigorta poliçesidir.

11 yıl önce

Ürün nedir? Pazarlama çalışmaları sonucunda tespit edilen müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan sigorta teminat gruplarını içeren sigorta poliçesidir.

11 yıl önce

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatı nedir? Sigortalıyı,sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının tehlikede olması; üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticelerine karşı, T.C.' nin ilgili dairesinde ve...

11 yıl önce

UW (underwriting)nedir Sigortacı tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sigortalanması teklif edilen riskin, sigorta poliçesi ile teminat altına alınıp alınmamasına veya alınacaksa da hangi şartlarda alınmasına alınmasına karar verme işlemine denir.

11 yıl önce

Tenzili muafiyet nedir? Hasarın, muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir,Muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez.

11 yıl önce

Tenzil nedir? İki yıllık prim ödendikten sonra prim borçları ödenmediği durumda, ödenen toplam prim baz alınarak sigorta teminatı ödenen prime göre oluşacak şekilde indirilir. Poliçe iptal edilemez.

11 yıl önce

Teminat nedir? Sigorta poliçesi ile güvence altına alınan risk veya risklerin gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek meblağdır. Tarife veya ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olunan teminatlara ana teminat, seçimlik olanlara ise ek teminat denir.

11 yıl önce

Teknik faiz nedir? Hayat sigortası ürünlerine ait prim, matematik karşılıklar, garanti edilen kar payı karşılıkları vb teknik hesaplamalarda kullanılan faiz oranıdır. Teknik faiz oranı; tarifenin teknik esaslarına, veya uygulanacak kar payı teknik esaslarına, tarifenin endekslendiği para birimine veya varlığa, karşılıkların yatırıldığı getirilerine, gelecekte yatırıma yönlendirilecek varlıkların getirilerine, ülkenin değişen ekonomik koşullarına ve şirketin mali bünyesine göre ihtiyatlı olarak seçilir.

11 yıl önce

Teklif (Sigorta başvuru) formu nedir Sigorta yaptırmak isteyen bir kişinin doldurup imzalayarak sigortacıya verdiği ve yaptıracağı sigorta ile ilgili bilgileri içeren belge.

11 yıl önce

Tecditname belgesi nedir? Sigortalının, sigorta poliçesinin bitim süresi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir. Sigortalının kabulü ile poliçenin yeniden ve yeni şartlarla yürürlüğe girmesini sağlar.

11 yıl önce

Tecditname nedir? Sigortalının sigorta poliçesinin bitimi sonunda teminattan yoksun kalmaması için şirketin tek taraflı olarak poliçenin yenilenmesini istediği belgedir.

11 yıl önce

Tazminat nedir? Poliçeyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde lehdarlara ödenecek olan tutardır.

Yukarı Çık