Sigorta Terimleri

10 yıl önce

Elektronik Cihaz teminatı nedir? Elektronik cihaz, techizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi hasarların gerektirdiği teminat masrafları ve ikame bedelleri temin edilir.

10 yıl önce

Ek teminat nedir? Tarifede ya da ürün bazında poliçede verilmesi zorunlu olmayıp, sigorta ettiren tarafından seçimlik olan teminatlardır.

10 yıl önce

Deniz Taşıtları Çarpması teminatı nedir? Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar temin edilmiştir.

10 yıl önce

Daini mürtehin şerhi nedir? Hayat Sigortalarında, hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir. Bunun için daini mürtehin sıfatının poliçe üzerinde belirtilmesi gereklidir. Genellikle kredi hayat sigortalarında daini mürtehin olarak, kredi veren banka, finansal kiralama şirketi vb finans kuruluşları görülür.

10 yıl önce

Dahili Su teminatı nedir? Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının, patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, yağmur sularının, kar ve buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, atı ve saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda...

10 yıl önce

Broker Esas olarak sigorta teminatı satın almak isteyen kişinin danışmanı ve temsilcisi olan ve bağımsız olarak çalışan profesyonel sigorta aracısıdır.

10 yıl önce

Aşkın sigorta nedir? Sigorta bedelinin, sigorta değerinden büyük olmasına, aşkın sigorta denir. Aşkın sigortada, sigorta değerini aşan kısım geçersizdir. O kısma ait primler iade olunur. Bu suretle ödenecek tazminat, gerçek sigorta değerini ve zararın gerçek miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir.

10 yıl önce

Ana teminat nedir? Tarifede ya da ürün bazında belirtilen ve poliçede verilmesi zorunlu olunan teminata denir, birden fazla olabilir.

10 yıl önce

Alternatif İkametgah Masrafları teminatı nedir? Poliçe ile temin edilen tehlikelerin -hırsızlık hariç- gerçekleşmesi neticesi sigortalı binanın oturulamaz hale gelmiş olması nedeniyle tamir ve yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak kaydıyla sigortalının en çok 12 aylığa kadar kiracı, şagil veya binanın maliki sıfatıyla yapmak zorunda kaldığı alternatif ikametgaha ilişkin makul ölçüde masraflar temin edilir.

10 yıl önce

Grup Sigortası (Group Insurance) Nedir? Grup Sigortası (Group Insurance) :Genellikle Hayat, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortaları’nda kullanılan bir sigortalama yöntemidir. Hayatı ve sağlığı sigorta konusu olan birden fazla kişinin, bir ana sözleşme ya da her biri için müstakil olarak düzenlenmiş sözleşmeler kapsamında temin edilmesi durumunu ifade etmektedir.

10 yıl önce

Grup Hayat Sigortası (Group Life Insurance) Nedir? Grup Hayat Sigortası (Group Life Insurance) :Tek bir poliçe altında, sigorta ettiren ile belirli bir ilişkisi bulunan çok sayıda kişiye güvence sağlayan bir hayat sigortası türüdür. Poliçe sahibi ile sigortalılar arasındaki ilişki genellikle işveren çalışan ilişkisidir. Grubu oluşturan kişilerin, aynı iş yerinde çalışıyor veya bir birliğin üyesi olmak gibi ortak özelliklerinin olması gerekmektedir. (daha&helliip;)

10 yıl önce

Gerçek Tam Ziya (Actual Total Loss) Nedir? Gerçek Tam Ziya (Actual Total Loss) :Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu, tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hale gelmesi veya temel niteliklerini kaybedecek ölçüde hasarlanması durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yangın nedeniyle kullanılamayacak hale gelmesi veya depremde yıkılması, bir geminin...

10 yıl önce

Sigorta Terimlerinden Genel Şartlar (General Conditions) Genel Şartlar (General Conditions) :TTK’ nun 1266. Maddesi uyarınca, devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve sigorta şirketlerinin bunun aksine hareket edemeyecekleri koşullardır. Genel şart hükümleri Yasaların emredici hükümlerine aykırı olamaz. Genel şartların değişmesi halinde değişiklikler, yeni genel şartların eklenmesi suretiyle yapılacak yeni sözleşmelere uygulanır.

10 yıl önce

Sigorta Terimlerinden Fiyat (Rate) Nedir? Fiyat (Rate) :Sigorta veya reasürans teminatına karşılık olarak ödenecek primin hesaplanmasında esas alınan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatın sigorta bedeline veya teminata uygulanmasıyla prim miktarı bulunmaktadır.

10 yıl önce

Entegral Muafiyet (Franchise) Nedir? Entegral Muafiyet (Franchise) :Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarın altında kalan hasarın, sigortalı tarafından; hasarın bu miktarı aşması durumunda ise, tamamının sigorta şirketi tarafından ödenmesini öngören muafiyet uygulamasıdır. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir. Günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır.

10 yıl önce

Eksik Sigorta (Under Insurance) Nedir? Eksik Sigorta (Under Insurance) :Sigorta bedelinin, sigorta değerinden küçük olmasına, eksik sigorta denir. Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumudur. Sigortalı, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacıyla malın gerçek değerinin altında bir beyanda bulunmaktadır. Eksik sigorta halinde sigortalı, sigortanın, "uğranılan maddi kayıpların tam anlamıyla giderilmesi" prensibinden yeterince...

10 yıl önce

Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm :Motorlu nakil aracının neden olduğu kazada, birden fazla kimsenin ölmesi veya tamamen/kısmen çalışamaz duruma düşmesinden dolayı ortaya çıkan zararları karşılamada bu teminatın limiti de bireyler için de yapılacak taleplerde üst sınırı göstermektir.

Yukarı Çık