THROMBOREDUCTIN nasıl kullanılır,Yan etkileri Nelerdir

THROMBOREDUCTIN nasıl kullanılır,Yan etkileri Nelerdir

THROMBOREDUCTIN 0.5 mg kapsül

1. THROMBOREDUCTIN nedir ve ne için kullanılır?
2. THROMBOREDUCTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. THROMBOREDUCTIN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. THROMBOREDUCTIN’in saklanması

Ağız yolu ile kullanır.

Etkin madde: Bir kapsül 0.57 mg anagrelid hidroklorür (0.5 mg anagrelid’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, povidon, krospovidon, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit, indigo karmin, jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

1. THROMBOREDUCTIN nedir ve ne için kullanılır?

THROMBOREDUCTIN, 0.5 mg anagrelid içeren mavi renkli kapsüller şeklindedir.
THROMBOREDUCTIN, 100 adet kapsül içeren plastik şişelerdedir.
THROMBOREDUCTIN; kandaki pıhtılaşmada önemli bir rolü olan trombosit sayısının

azalmasını sağlayarak, kalıtsal trombositemi hastalığının (kanda trombosit miktarının aşırı çoğalması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

2. THROMBOREDUCTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

THROMBOREDUCTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Anagrelid’e ya da ilacın içeriğindeki laktoza ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Kalp rahatsızlığınız varsa,
• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Orta ve ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa.

THROMBOREDUCTIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Bazı şekerlere karşı toleransınız yoksa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

THROMBOREDUCTIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

THROMBOREDUCTIN’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THROMBOREDUCTIN, gebelik süresince önerilmez. THROMBOREDUCTIN kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan şüphe ettiğinizi söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme dönemi süresince THROMBOREDUCTIN kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

THROMBOREDUCTIN Araç ve makine kullanımı üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir. THROMBOREDUCTIN’in kullanımı sırasında baş dönmesi ile karşılaşanların araç ve makine kullanmamaları tavsiye edilir.

THROMBOREDUCTIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

THROMBOREDUCTIN laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (toleranssızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

THROMBOREDUCTİN ve aspirin’in birlikte kullanımında kanama riskinde artış gözlenmiştir.

THROMBOREDUCTIN’in diğer ilaçlar ile etkileşimi konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçların kullanılması gerekiyorsa doktora danışılmalıdır.

Son zamanlarda heparinle tedavi görüldüyse, THROMBOREDUCTIN kullanılmaya başlamadan

önce doktor bu konuda bilgilendirilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. THROMBOREDUCTIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

THROMBOREDUCTIN dozu doktorunuz tarafından düzenlenecektir.Normal kullanımda, başlangıçta günde bir kapsül alınır ve doz zaman içerisinde artırılır. İdame doz,
genellikle günde 1-3 mg’dır (2-6 kapsül).Dozun düzeyi haftada 0.5 mg’lık artışlarla, aşamalar halinde düzenlenir. İdame doz düzenlendiktensonra günlük toplam doz, 2-3 doza bölünmüş olarak uygulanır. Toplam günlük doz 5 mg’dan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapsüller, az miktarda su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: Anagrelid’in çocuklarda uygulanma deneyimi sınırlı olup, olup, yetişkinlere verilen doz ile karşılaştırıldığında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır.Yaşlılarda kullanım: Yaşlılarla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Bu hasta grubuyla ilgili olarak yapılmış spesifik çalışma mevcut

değildir.

Eğer THROMBOREDUCTIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THROMBOREDUCTIN kullandıysanız:

THROMBOREDUCTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THROMBOREDUCTIN’i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir.Takip eden dozun yeniden alınma zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

THROMBOREDUCTIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar THROMBOREDUCTIN ile tedaviye son vermeyiniz.

THROMBOREDUCTIN sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, THROMBOREDUCTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

THROMBOREDUCTIN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

• Baş ağrısı

Yaygın:

• Anemi (kansızlık)
• Cildin morarması
• Ödem
• Baş dönmesi
• Karıncalanma, uyuşma
• Uykusuzluk
• Kalp atışında düzensizlik
• Taşikardi (kalp atım sayısının aşırı artması)
• Yüksek tansiyon
• Burun kanaması
• Bulantı, ishal
• Mide ağrısı
• Deri döküntüsü
• Sırt ağrısı
• Yorgunluk

Yaygın olmayan:

• Kanda trombosit (kan bileşimindeki elementlerden biri) miktarının aşırı çoğalması
• Kanama
• Kan pıhtılaşması (hematom)
• Kilo artışı
• Depresyon, sinirlilik
• Ağız kuruluğu
• Migren
• Anormal görüş, gözakı iltihaplanması
• Kulak çınlaması
• Kalp yetersizliği
• Kalp ritminin bozulması (aritmi), kalp atışında hızlanma
• Bayılma
• Nefes darlığı,
• Solunum enfeksiyonları
• Kusma, mide ve bağırsakta aşırı gaz, karın ağrısı, kabızlık
• Kaşıntı
• Saç dökülmesi
• Kas ağrısı, eklem ağrısı
• Böbrek yetmezliği
• İdrar yolları enfeksiyonu
• Ağrı,
• Halsizlik

Seyrek:

• Kalp kulakçığının kasılması
• Göğüs ağrısı (anjina pektoris)
• Kalp krizi
• Düşük tansiyon
• Göğüs zarında sızıntı (plevral efüzyon)
• Akciğer iltihabı (pnömoni)
• Astım
• Gastrit,
• İştah kaybı
• Cilt kuruması
• Geceleri sık idrara çıkma
• Karaciğer enzimlerinde artış
• Grip semptomları (yüksek ateş, baş ağrısı, öksürük vb.)
• Sıtma
• Kırgınlık

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. THROMBOREDUCTIN’in saklanması

THROMBOREDUCTIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajındasaklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THROMBOREDUCTIN’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız THROMBOREDUCTIN’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Dem Medikal ve Ecza Deposu San. ve Tic. Ltd.Şti

Acıbadem Cad. No.56 Kadıköy-İstanbul

Tel: 0216 428 40 29
Faks: 0216 428 40 69

Üretim yeri:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH
Pfaffenriederstrasse 5
82515 Wolfratshausen/Almanya

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık