Sözlük-2

3 yıl önce

FOREX Terimleri Sözlüğü Açık Pozisyon: Aynı valör ve aynı miktar içinde fiziksel ödemeyle kapatılmadan ve tersine bir işlemle çevrilmeden yapılmış işlem. Alış Fiyatı: Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. Ayı: Piyasalarda fiyatlarda düşüş beklendiğini genel anlamda ifade etmek amacıyla kullanılan terim. Başlangıç Marjı: Müşterinin yapacağı işlemlerde teminat olarak alınan ilgili kurumca belirlenmiş başlangıç miktarı. Baz Döviz: Para çiftinde ilk para birimi için...

5 yıl önce

Anlatım Yönünden Cümle Örnekleri CÜMLE ÇEŞİTLERİ C. ANLAM YÖNÜNDEN CÜMLELER İşin, oluşun, hareketin, durumun, kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ayrılır. Burada işin yapılıp yapılmadığı, durumun varlığı yokluğu, işin istenildiği ya da emredildiği, bildirildiği ya da sorulduğu önemlidir. Cümlede anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren cümlelere haber cümlesi; bir isteği, dileği, emri, tasarıyı, şartı bildiren cümlelere de...

5 yıl önce

Öğelerinin Dizilişlerine Göre Cümle Örnekleri Türkçe cümle yapısında öğe dizilişi şöyledir: Özne + tümleçler + yüklem. Yüklem sonda bulunur. Ama meselâ şiirde yüklem cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Diğer öğelerin yeri önem sırasına göre değişebilir. Yüklemin cümle sonunda olup olmamasına göre cümleler ikiye ayrılır: 1. Kurallı (Düz) Cümle Yüklemi sonda bulunan cümledir. Dilimizin söz dizim özelliğine göre asıl öğe sonda, yardımcı öğeler de başta bulunur. Kapalıçarşı'da birkaç istikametten...

5 yıl önce

Yüklemin Türüne Göre Cümle Örnekleri Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş bir isi olabilir. Buna göre yüklemin türü bakımından cümleler ikiye ayrılır: 1. Fiil Cümlesi Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. Bu fiil şahıs ve kip eki alarak çekimlenir. Türkçede (başka dillerde de) fiil cümlesi isim cümlesinden daha çok kullanılır. Annem dün sessizce odama girdi. Beni yine, yorgun gözlerimin önünden hiç ayrılmayan,...

5 yıl önce

kuzey kutuptaki eski mogollar ve evleri resimleri Eskimolar Amerika’nın ve Grönland’ın Arktik bölgesinde yaşayan halk. Eskimolar, Amerika kıtasının kuzey kıyılarında, Grönland’da, Labradar, Hudson Körfezi kıyılarında ve Sibirya’da bulunurlar. Eskimo ismi Abnaki yerlilerinden çıkmıştır. Eskimolar ise kendilerine “İniuit” veya “Yuit” demektedir. Günümüzde yaşayan Eskimolar 50.000’den fazla değildir. Sibirya’da 2000,Alaska’da 25.000, Mackenzie Nehri ile Kuzey Quuebek arasında 10.000 eskimo yaşar. Diğerleri muhtelif yerlere dağılmıştır. Kanada, Sibirya,...

5 yıl önce

Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır. Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler - Borçlarından kurtulmak için evini satmış. - Ailesini görmek için Almanya’ya gitmiş. - Başbakan, ticari...

5 yıl önce

Karşıt Anlamlı Cümle Örnekleri KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı, fakat konuya bakış açısı farklıdır. 1-Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti. 2-Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor. 3-Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar, düze inince miskinleşiyor.

5 yıl önce

Şartlı Cümle Örnekleri ŞARTLI CÜMLELER (BİR KOŞULA BAĞLI CÜMLELER) Bazı cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanır. Buna göre birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı). Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-sE” şart ekiyle sağlanır. “ise”, “-dİkçE”, “mİ”, “ama”, “üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanır. Lodos eserse hava temizlenir. Ne demek istediğimi, bu...

5 yıl önce

Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri Karşılaştırma Cümleleri İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Yani karşılaştırmanın hangi yönden yapıldığı ortaya konur. Bu durumda benzetme ve karşılaştırma edatları kullanılır. Karşılaştırma Cümleleri Aralarında ilişki kurulabilecek iki varlığın, eserin, insanın ortak ve farklı yönlerinin açıklanmasıdır. Karşılaştırma için mutlaka iki insan, iki grup, iki yapıt, iki...

5 yıl önce

Tahmin, İhtimal, Olasılık Cümleleri Örnekleri İhtimal, olasılık ve tahmin, bazı verilere dayanarak gelecekteki bir şeyi, bir olayı kestirmek, onun olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaktır. Bu tür cümleler, gerçekleşme şansı, ihtimali, tehlikesi olan bir durumu veya olayı ifade ederler. Tahmin cümlelerinde olayların akışından hareketle sonuç görülmeye çalışılır. Kesinlik taşımayan, öznel yargılardır; cümleyi söyleyenin kendince ulaştığı bir sonuçtur. Bu kış, şiddetli geçebilir. (bir ihtimal, belki) Dün beni...

5 yıl önce

Üslup Cümlesi Örnekleri Üslûp, sanatçının yazım tekniği (yöntem, tarz, metot), kelime seçimindeki ve cümle kuruluşundaki kendine özgülük; görüş, duyuş ve anlatış özelliğidir. Sanat eserinde konu, anlatılan nesneyi; üslûp da bunun nasıl anlatıldığını ifade eder. Kısacası, sanatçının dili ve anlatım özellikleri onun üslûbunu meydana getirir. Aşağıdaki cümleler bir sanatçının üslûbuyla ilgili cümlelerdir: 1-Yazarın sade dili, parlak kelimelerle anlatımı bizi esere yaklaştırıyor. 2-Romancı, roman kişilerinin karakterlerini çizerken onların...

5 yıl önce

TANIM CÜMLELERİ Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade etmektir. Gelgit, ayın çekim kuvvetinin tesiriyle denizin karaya yaklaşması ve karadan uzaklaşmasıdır. Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

5 yıl önce

Anlamlarına Göre Cümle Örnekleri A. Olumlu Cümle Yüklemin bildirdiği anlam, eylemin yapılması doğrultusundaysa bu tür cümlelere olumlu cümle denir. Örnekler : - Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz. (Olumlu eylem cümlesi) - Özü gerçek yaşam dayalı tiyatro yapıtları, doğrudur ve güzeldir. (Olumlu ad cümlesi) - Sattığınız malların dökümünü çıkarıp karı hesaplayalım. (Olumlu eylem cümlesi) Olumlu Cümleler Çeşitleri 1. Biçimce ve anlamca olumlu cümleler Bu tür cümlelerde olumsuzluk...

5 yıl önce

Olasılık Cümleleri Örnekleri "Olabilirlik" ile "olasılık" eşanlamlı sözlerdir. Olasılık bir şeyin olabilmesi durumu, yani ihtimaldir. "Bu yıl sorular daha kolay olabilir." cümlesi olasılık, olabilir­lik bildirir. "Bu yıl soruların kolay olma olasılığı, ihtimali var." demektir. Tahmin "akla, sezgiye ve bazı verilere dayanarak bir olayı, durumu kestirme"dir. "Yanlış yola girdiğimizi düşünüyorum." cümlesi tahmin anlamı taşır. "Olasılık" ile "tahmin" arasında, aslında fark vardır; ancak sorularda bu iki...

5 yıl önce

Varsayım Cümlesi Örnekleri Varsayım, kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benim­senen önermedir. "Faraziye" ve "hipotez" sözcükleri "varsayım" yerine kullanılabilir. Başka bir tanımla "varsayım" bir durumu ya da eylemi gerçekleşmiş, sonuçlanmış gibi düşünmektir. "E 5'teki genişletme çalışmalarının iki ayda bittiğini varsa­yalım." Bu cümlede sözü edilen eylem gerçekleşmemiştir, gerçek­leşeceği kabul edilmiştir. ** Dilimizde bir cümleye varsayım anlamı "varsayalım ki, diyelim ki, kabul edelim ki, tut...

5 yıl önce

Karşıtlık Bildiren Cümle Örnekleri Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan kavram­ların bir arada kullanılmasıdır. Karşıtlıkta bir kişi ya da kavram ile ilgili aykırı kavramlar bir arada dile getirilir. * O sakin, beyefendi, kibar insan gitmiş; kaba, kavgacı, kibirli biri onun yerini almıştı. * Bir insanın karşıt durumları anlatılmıştır. * Şu cümlede de karşıtlıklar vardır: * İki saat önce ortalık çok sakindi, şimdi göz gözü...

5 yıl önce

Sebep Sonuç İlişkili Cümle Örnekleri Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin sebep, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, sebep sonuç anlamı taşır. Bir cümlede sebep sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "sebep" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir. Örnek...

5 yıl önce

Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanır. Bu tür cümlelerde de "için, diye, üzere" gibi edatlardan yararlanılır. Öznenin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının bir tanesi işin yapılma amacını anlatır ki.; yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamıştır. Amaç-Sonuç Cümlelerine Örnekler - Borçlarından kurtulmak için evini satmış. - Ailesini görmeye Almanya’ ya gitmiş. - Başbakan,...

Yukarı Çık