Ürikoliz tablet nedir,ürikoliz ne işe yarar,ürikoliz yan etkileri nelerdir

,, nelerdir

ürikoliz nedir,,ürikoliz ne işe yarar,ürikoliz yan etkileri,,,,

Firma: SANDOZ

FORMÜLÜ Allopurinol 300 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ürikoliz, ksantin oksidaz enzimini inhibe ederek hipoksantinin ksantine ve ksantinin ürik aside dönüşümünü engeller. Metaboliti olan oksipurinol (alloksantin) de aynı etkiye sahiptir. Gastrointestinal sistemden %90 oranında emilir. 1.5 ve 4.5 saat sonra allopurinol ve metaboliti oksipurinol en yüksek plazma seviyesine ulaşırlar. 300 mg’lık tek dozdan sonra maksimal düzeyler allopurinol için 3 mcg/ml; oksipurinol için ise 6.5 mcg/ml’dir. Alınan oral dozun yaklaşık %20’si feçesle atılır. Yarı ömürleri; allopurinol 1-2 saat; oksipurinol 15 saattir. Bu nedenle tek dozla 24 saat süreyle efektif ksantin oksidaz inhibisyonu sağlanmış olur. Ürikoliz hem serum hem de idrardaki ürik asit seviyelerini, ürik asit oluşumunu inhibe ederek azaltır. Bu nedenle diğer ürikozürik ilaçlar gibi aşırı ürik asit sekresyonuna bağlı sakıncalara yol açmaz. Salisilatlarla birlikte kullanılabilir. Optimal etkinin ortaya çıkması 2-6 haftayı bulabilir.

ENDİKASYONLARI

• Semptomatik primer ve sekonder gut hastalarının tedavisinde (akut atak, tofüs, eklem harabiyeti, ürik asit taşı ve/veya nefropatisi)

• Lösemi, lemfoma ve serum/idrar ürik asit seviyelerinde yükselmeye neden olan kanser tedavilerinin uygulandığı malign hastalıklarında

• Rekürran kalsiyum oksalat taşı olan hastaların tedavisinde (günlük ürik asit ekskresyonunun erkeklerde 800 mg, kadınlarda 750 mg’ı aştığı durumlarda)

KONTRENDİKASYONLARI

Daha önce allopurinole karşı ciddi reaksiyon gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER ve GEBELİKTE KULLANIMI

Akut gut atağında kullanılmamalıdır. Alerjik cilt reaksiyonları görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Böbrek ve karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalı ve gerekirse doz azaltılmalıdır. Tedavi sırasında günlük idrar 2 lt. üzerinde ve idrar nötr ya da hafif alkali olmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavinin erken dönemlerinde akut gut atağında artış olabilir. Bu nedenle tedaviye başlandığında profilaktik olarak kolşisin de kullanılmalıdır. Ayrıca tedaviye 100 mg allopurinol ile başlanılması ve serum ürik asit seviyesi %6 mg altına düşene dek, her hafta 100 mg artırılması önerilir (maksimal günlük doz 800 mg).

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

En sık görüleni ciltte raş olup, böbrek yetmezliğinde görülme olasılığı artar. Genel insidansı %10’dur. Raş genellikle makülopapüler veya pruritik olmakla birlikte eksfoliyatif raşlar, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz görülebilir. Bu nedenle tedavi sırasında raş geliştiği takdirde ilacın derhal kesilmesi önerilir. Diğer alerjik reaksiyonlar arasında şunlar sayılabilir; ateş, titreme, lökopeni / lökositoz, eozinofili, artralji, vaskülit ve buna bağlı böbrek, karaciğer hasarı. Bu reaksiyonlar böbrek hastalarında ve tiazid grubu diüretik kullananlarda daha ağır hatta fatal seyredebilir. Ksantin veya oksipurinol kristallerinin birikmesi sonucu böbrek hasarı gelişebileceği gibi, aşırı duyarlılık göstermeyen hastalarda dahi hepatotoksisite ortaya çıkabilir. Daha hafif seyirli diğer yan etkiler ise şunlardır; periferal nörit, alopesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı, vertigo, katarakt.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

Allopurinol azatioprin ve merkaptopürinin metabolizmasını inhibe eder ve birlikte kullanıldıkları takdirde bu iki ilacın dozları normal dozun 1/4 ila 1/3’üne kadar azaltılmalıdır.

• Siklofosfamid ve diğer antineoplastik ilaçların kemik iliği toksisitesini artırabilir.

• Teofilin ve diğer ksantinlerin klirensini de azaltabilir; bu ilaçların da dozlarının azaltılması gerekebilir.

• Özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tiazid grubu diüretiklerle birlikte kullanıldığında alerjik reaksiyonların insidansı artmaktadır.

• Oral antikoagülanların etkilerini artırabilir.

• Çok sayıda ilaç, ürik asit konsantrasyonunu artırır, allopurinol dozunun buna göre ayarlanması gerekir.

• Ampisilin veya amoksisilin ile birlikte kullanıldığında cilt raşı insidansı artabilir.

• Klorpropamid’in yarı ömrünü uzatabilir. Böbrek yetmezliğinde birlikte kullanıldığında hipoglisemi riski artabilir.

• Kronik böbrek yetmezliğinde kaptoprille kullanıldığında alerjik reaksiyon riski artabilir.

• Tamoksifenle birlikte kullanıldığında hepatik toksisite riski artabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Vakaya ve klinik duruma göre dozaj değişir. Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Hafif gutta günlük ortalama doz 200-300 mg, orta şiddette gutta ise 400-600 mg’dır. Uygun doz 2 eşit parçaya bölünebilir ya da tek doz olarak alınabilir. Günlük 300 mg’ı aşan dozlar 2 defada alınmalıdır. Minimal efektif doz günde 100-200 mg, maksimal tavsiye edilen doz ise 800 mg’dır. 1-3 haftada serum ürat seviyeleri normale döner. Böbrek yetmezliğinde doz azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi 10-20 ml/dk ise günde 200 mg, 10 ml/dk altında ise günde maksimal 100 mg uygundur. Neoplastik hastaların tedavisi sırasında ürik asit nefropatisinin önlenmesinde; 2-3 gün süreyle günde 600-800 mg kullanılır. Rekürran kalsiyum oksalat taşlarının profilaktik tedavisi için günde 200-300 mg önerilir.

Çocuklarda sekonder hiperürisemilerde; 6-10 yaş günde 300 mg.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ

Allopurinol ile aşırı doz alımı veya akut zehirlenmeler rapor edilmemiştir. Zehirlenme tedavisinde spesifik

antidotu yoktur. Aşırı doz alımıyla ilgili klinik deneyim mevcut değildir. Ürikoliz ve metaboliti oksipurinol

diyalizle uzaklaştırılabilir. Ancak hemo veya peritoneal diyalizin zehirlenme tedavisindeki yararı bilinmemektedir.

SAKLAMA KOŞULLARI

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

11.09.1991 – 156/62

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı 9. Cad. No:l Gebze/Kocaeli

Reçete ile satılır.

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık