VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Leyh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak olan dava ve icra takiplerinden dolayı;

T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin,daireler ve kurumlarının, müesseselerinin her bir kısım ve derecesinde her sıfat tarık suretiyle   beni     temsile,hak ve menfaatlerimizi müdafaa ve muhafazaya, şahit, ehlivukuf göstermeğe, dinletmeğe,reddine yemin teklifi kabul ve reddine, her türlü icrai ve ihtiyati tedbir ve haciz talebinde bulunmağa vaz ve fekkine, her türlü tebliğ  ve tebelluğa,ihtarname, ihbarname ve protesto keşidesine ve keşif muayene talebinde bulunmağa ve cevap itasına, verilmiş ve verilecek hüküm ve kararları temyize,temyiz mahkemesinde murafaaya, davadan feragate ve feragatı davayı kabule,iadei muhakeme, tashihi karar talebinde bulunmağa,sulh ve ibraya, reddi hakim, tespiti delail ve tazminat talebinde bulunmağa,her türlü dilekçeler ve layihalar tanzim ve imzaya, ve her türlü tashih taleplerinde bulunmağa, davalar ikamesine,nakli davaya iflas masasına iştirake, konkordato konşimento akdine itiraz taleplerinde bulunmağa,uzlaşma komisyonlarında uzlaşmağa,itiraz ve uzlaşma komisyonlarında anlaşmağa, tetkik ve kontrol ettirmeğe raporlar ve tutanaklar tanzim ve imzaya,maliye ve vergi dairelerinde Bizi – Beni selahiyetle temsil etmeğe,kayıtlar ve suretler çıkarmağa,defter ve ilmühaber vesikaları tanzim ve imzaya  ahzu kabze bu yetkilerin tamamı veya bazılarıyla başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere ve duruşmadan vareste tutulma yolunda talepte bulunmağa, gıyabımızda cereyan edecek duruşmalara katılmağa  …………….. Barosu Avukatlarından Av. ……………………..’ icabı hale göre ayrı ayrı veya birlikte vekalet eylemek üzere umumi vekil  nasp ve tayin eyledim.

VEKALET VEREN :

TARİHİ
:

NO                   :

Suret aslına uygundur.
AVUKAT

Sponsorlu bağlantılar
ÖZEL ARAMA FORMU

ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık