10.Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

8 yıl önce

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAPLARI 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan) a) Türeyiş destanı İslâmiyetin kabulünden önceki Türk destanlarındandır.( ) b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.( ) c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.( ) d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.( ) 2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.(20 puan) a) Kutadgu...

8 yıl önce

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 3.YAZILI SORU VE CEVAPLARI 1.Dânişmendnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Metnin olay örgüsünü ve temasını yazınız.. b. Dânişmendnâme tipi hakkında bilgi vererek eserin anlatıcısını açıklayınız. 2.Deli Dumrul hikâyesi ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Hikâyenin olay örgüsünü yazınız. b. Hikâyedeki destan unsurlarını bulunuz. c. Deli Dumrul karakteri hakkında bilgi veriniz. 3.Battalnâme ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.(20p) a. Hikâyedeki karakter ve tiplerin özelliklerini tanıtınız. b....

8 yıl önce

Öğretici metinler hakkında bilgiler Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir. Öğretici metinler şu şekilde gruplandırılmaktadır: Tarihî metinler: Tarih olaylarının ele alındığı, anlatıldığı metinlerdir. Felsefî metinler:Felsefî konuları ve felsefenin varlık, bilgi, değer gibi konularını...

8 yıl önce

Milli Edebiyat Dönemi Uygulama Yaprağı - 1 Doğru - Yanlış: 1. Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan bütün fikir hareketlerinin amacı devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaktır. (   ) 2. Millî Edebiyat dönemindeki fikir hareketlerinin hepsi Batı kaynaklıdır. (   ) 3. Millî Edebiyat döneminde bütün aydınlar Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. (   ) 4. Ziya Gökalp, fikirleri ve eserleri ile Millî Edebiyat döneminde etkili olmuş sanatçılardan biridir. (  ...

8 yıl önce

Tekke Edebiyatının Genel Özellikleri TEKKE EDEBİYATI (Dini – Tasavvufi Halk Edebiyatı) 1. “Tasavvuf”, İslamiyet’in doğuşundan kısa bir süre ortaya çıkmış, tarikatlar ve tekkeler aracılığıyla Müslümanlar arasında yayılmış bir düşünce ve inanç sistemidir. 2. Tasavvuf bir İslam mistisizmidir; amacı insanı aşk yoluyla Allah’a ulaştırmaktır. (Mistisizm: Tanrı‘ya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yoluyla, duygu ve sezgiyle ulaşılabileceğini kabul eden felsefe...

8 yıl önce

Sade ve Sanatkarane Nesir Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar Sade Nesir Dil süsten uzaktır. Yabancı kelimelere çok fazla yer verilmez. Amaç sanat yapmak değil, bilgilendirmektir. Sanat halk için yapılır. Secilere fazla yer verilmez. Arapça ve Farsça tamlamalar çokça kullanılmaz. Kısa ve anlaşılabilir cümleler tercih edilir. Sanatkârane Nesir Süslü ve ağır bir dili vardır. Yabancı kelimeler sıklıkla kullanılır. Asıl...

8 yıl önce

Nedim Hayatı ve Eserleri NEDİM Lale Devri şairidir. İstanbul’da doğmuş, iyi bir medrese öğrenimi görmüş, girdiği sınavda üstün bir ba­şarı göstererek müderris ol­muştur. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ko­ruması altında yıldızı parlamış, müderrislik mesle­ğinde gittikçe yüksel­miştir. Lale Devri sarayı­nın eğlence âlemlerinde zekası ve esprili kişili­ğiyle aranan bir kişi ol­muş; ancak Patrona Halil İsyanında çıkan karışıklıkta...

8 yıl önce

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri 1- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Türklerin tarihte kendini gösterdikleri dönemde başlar, XI. yüzyıla kadar devam eder. Türklerin kültür ve yaşantılarını yansıtan; Manihaizm, Budizm, Şamanizm gibi dinlerin etkisiyle yara-tılan edebi ürünlerin bulunduğu dönemdir. Yabancı dil, kültür ve edebiyatların etkisinden uzak olan bu edebiyat; dil, ölçü, biçim, içerik, kültür ve...

8 yıl önce

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI – ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga – Oğuz – Türeyiş – Şehname B) Şu – Türeyiş – Gılgamış – Oğuz C) Türeyiş – Alp Er Tunga – Oğuz – Şu D) Oğuz – Alp Er Tunga –...

8 yıl önce

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI – 4 1. Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir? A) Uzun metinlerdir. B) Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. C) Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir. D) Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır. E) Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir. 2....

8 yıl önce

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI– 3 1. Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğin­den halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür? A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Lûgat’it Türk C) Kitab-ı Dede Korkut D) Şecere-i Türkî E) Atabet’ül Hakayık 2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) ...

8 yıl önce

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI 1. Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyı­lın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler­den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dö­nemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi­çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır. Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakiler­den hangisidir? A) İslâmiyet Öncesi Türk...

8 yıl önce

İslam Uygarlığı Etkisinde Gelişen Öğretici Metinler İslami dönemde öğretici metinler düzyazı biçiminde verilmiştir. Düzyazının şiirin yanında sönük kaldığı bu dönemde az da olsa nesir alanında eserler de verilmiştir. Bu eserler, üslup ve içerik açısından değişik gruplara ayrılarak incelenir. Divan edebiyatında nesre “inşa”, nesir yazan kişiye “münşi”, nesirlerin toplandığı eserlere “münşeat” adı verilir. Nesir türündeki eserler ise “tarihler, münşeat, tezkire; ilmî, dinî...

8 yıl önce

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Nesirden çok şiir vardır. Sözlü edebiyatın devamı niteliğindedir. Şiirler hazırlıksız olarak saz eşliğinde söylenir. Bu saza “bağlama” denir. Kafiye daha çok kulağa seslenir. Yarım ve cinas kafiye kullanılmıştır. Nazım birimi dörtlüktür. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Dil, sade Türkçedir. ...

8 yıl önce

  Anonim Halk Edebiyatı Aşık Edebiyatı Tasavvuf (Tekke) Edebiyatı Söyleyeni   belli olamayan, halkın ortak malı olan bir edebiyattır. Aşk, doğa,   yiğitlik, ölüm vb. konuları ele alan, söyleyeni belli olan bir edebiyattır. Dini –   tasavvufi konuları işleyen, tekkelerde gelişen bir edebiyattır. Sözlü   geleneğe dayalıdır. Halk hikayelerinde eski destanların, şiirlerde ise sagu   ve koşukların etkileri açıkça görülür. Bu   edebiyatın yaratıcıları usta-çırak ilişkisiyle yetişen gezginci...

8 yıl önce

HALK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI – 6 1. Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. B) Nazım birimi dörtlüktür; ancak az da olsa üçlü, beşli söyleyişler görülür. C) Dil tam bir halk dilidir. Halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır. D) Nazım...

8 yıl önce

HALK EDEBİYATI SORU VE CEVAPLARI – 5 1. Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil Herkes yarasına derman arıyor Devâ belli değil dert belli değil ...

Yukarı Çık