11.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

8 yıl önce

2012-2013 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Konu Anlatımı ve Cevapları Sayfa 4-26 Sayfa 4 Hazırlık 1.) Siyasi alanda yapılan yenilikler ve gelişmeler : bu yy birçok isyan ve savaş olmak la beraber Tanzimat fermanı çıkarılarak azınlıklara haklar tanınmıştır . sosyal hayatta meydana gelen değişmeler,olaylar ve toplumun genel yapısı: sosyal alanda batılaşma ile beraber konuşma ve kıyafetlerdede modernleşme başlamıştır. İlk nifus sayımı yapılmıştır.din ve mezhep özgürlüğü...

8 yıl önce

11.SINIF EDEBİYAT 101-104.SAYFALAR KONU ANLATIMI SORU VE CEVAPLARI ELHAN-I ŞİTA(KIŞ EZGİLERİ)     1. Yahya Kemal, “Şiir, musikinin kız kardeşidir. ” sözü ile neyi vurgulamaktadır?   Yahya Kemal bu sözle şiirde ahenk ,vezin (ölçü) ve ritmin önemini; şiir ve müziğin ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulamaktadır.Şiirin gizemi ezgisindedir.     Ritm, müziğe ait bir terim olduğu hâlde, güzel sanatların bütün  dallarında kullanılır. Ses, hece, biçim, görüntü, renk gibi ögelerin art arda  düzenli olarak...

8 yıl önce

11.SINIF EDEBİYAT 104-105.SAYFA CEVAPLARI DEĞERLENDİRME 1. Servet-i Fünûn’un Türk şiirine getirdiği yenilikler nelerdir? Divan şiiri nazım şekilleri terk edilmiştir Konunun yapısına uygun, aruzun değişik kalıpları kullanılır. Ahenk endişesiyle aynı şiirde değişik vezinlere yer verirler (Cenap Sahabettin). Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. (sone, terzarima) Şairler, mısra bağımsızlığı anlayışına ve ifadenin bir beyitte bitmesi geleneğine karşı koyarlar. Bütün güzelliğine önem verirler. Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür. Serbest müstezat nazım...

8 yıl önce

11.SINIF DİL VE ANLATIM BİYOGRAFİ CEVAPLARI-ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ BİYOGRAFİ: ÖN HAZIRLIK 1.    Çalıştığı alanda ün yapmış kişiler hakkında yazılmış biyografiler bulup okuyunuz. 2.    Atatürk ve Halil İnalcık hakkında yazılmış birer biyografi bularak okuyunuz. 3.    Siyaset, askerlik, bilim, sanat, edebiyat, spor alanlarında tanınmış kişilerin hayatını konu alan bir film izleyiniz (“Akıl Oyunları”, “Piyanist”, “Çağrı”, “Ali” vb.). 4.    Bulunduğunuz çevrede biyografisini yazabileceğiniz bir kişi belirleyiniz. Biyografisini yazmaya karar verdiğiniz...

8 yıl önce

11. Sınıf Dil ve Anlatım (Evrensel İletişim Yayınları) (Gezi yazıları) sayfa 81-92 Gezi yazılarının Türk ve dünya edebiyatındaki tarihî gelişimini araştırınız. Gezi Türünün Tarihi Gelişimi Gezi türünün uzun bir geçmişi vardır Bugünkü tanımına ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu bilinmektedir Eski Yunanistan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli ülkelerden birçok gezgin, elçi, şair ve yazar gezip gördükleri yerleri...

8 yıl önce

11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI SOHBET(SÖYLEŞİ) KONU CEVAPLARI (96-107.SAYFALAR) Şevket Rado hakkında bir araştırma yapınız. ŞEVKET RADO (21 Nisan 1913 Üsküp) Türk gazeteci ve yazar. Şiir ve hikaye ile edebiyat hayatına giren Şevket Rado, fıkra ve sohbetleriyle tanınmıştır. Gençliğinde Şevket Hıfzı adını kullanarak şiirler yazan sanatçı, sohbet, deneme, radyo konuşmaları, gezi notları, fıkra türlerinde eserler vermiştir. İstanbul Radyosu’nda 5 yıl süreyle haftalık aile...

8 yıl önce

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri Konu Uygulaması A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözleri yazınız. 1- Öğretici metinlerde düşünceler.................................olarak ortaya konur. 2- Öğretici metinler, okura bilgi vermek ve onu aydınlatmak amacıyla kaleme alındığından bu metinlerde dil ...............................işleviyle kullanılır ve...........................bir anlatıma yer verilir. 3- ....................yazısı olan makalede yazar düşüncelerini...........................amacı taşır. 4- XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin...

8 yıl önce

Tanzimat Dönemi Konu Testi 1. ................. bir düşünceyi savunmak, yeni bir düşünce ortaya sürmek amacıyla yazılan yazılar­dır. Yazar bu tür yazılarda, düşüncelerini kanıtla­mak için istatistiksel bilgilerden yararlanabilir ve kanıtlayıcı bir anlatım yolu izler. Yazarın; o konu­nun uzmanı, araştırıcısı olması gerekir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hatıra B) Eleştiri C) Makale D) Öykü E) Deneme 2. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ile Tanzi­mat hareketinin ortak özelliklerinden biri...

8 yıl önce

Ses Bilgisi Konu Testi - 2 1. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? A) Sessizce ayrılıyor gürültülü ortamdan. B) Onca insan içinde bir şiir sevdalısı yok. C) Göz göze geldiler âşıklar, bir ara bakıştılar. D) Güneşi avlıyorum bu soğuk kış gününde. E) Bir ses uzandı kapıdan, kulağıma konuk oldu. 2. I. Ufacık bir yerdi bizim yerimiz. II. Güneş yükselirken duygularım...

8 yıl önce

Ses Bilgisi Konu Testi - 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır? A) Bahsi kaybedince oradakileri suçladı. B) Arabasını bakıma verip yanımıza geldi. C) Odada büyük bir matem havası vardı. D) Mizahta alay ve yergi ön plandadır. E) Kiralık bir daire bulmak için çok dolaştık. 2. I. Yapıt II. Büst III. Kanıt IV. Fark Bu sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir? A)...

8 yıl önce

11. Sınıf Dil ve Anlatım Tarama Testi - 1 1. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özellik­lerinden biri değildir? A) Okurun ilgisini çekecek günlük olayları işle­mesi B) Yazılanlara okuru inandırma zorunluluğunun olması C) Konuların tarafsız bir şekilde ele alınması D) Samimi, içten bir anlatımının olması E) Açık, sade bir dil kullanılması 2. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarının özel­liklerinden biri değildir? A) Güncel konuları ele alması B) Konularında tekrarlara düşmemesi C) Konuları...

8 yıl önce

DÜZYAZI TÜRLERİ Röportaj Gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. Öğretici yazı türüdür. Bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır.Röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. Yazar; sorunu yerinde inceleyerek, gezip görerek, halkla, varsa mağdurla ve yetkili kişilerle konuşarak; fotoğraf, belge, istatistik bilgiler…...

8 yıl önce

MÜLAKAT Mülakat, zamanında ün yapmış bir kişiye gazetecinin ziyarette bulunarak önemli bir konuyla ilgili sorular sorması, aldığı yanıtları gazetede yayımlamasıyla oluşan bir türdür. MÜLAKATIN ÖZELLİKLERİ 1. “Bir ön hazırlık gerektirir. Ele alınan konuyla ve görüşülecek kişiyle ilgili hazırlık yapılır. 2. Nitelikli ve etkili soru sorma, mülakatın en önemli özelliğidir. 3. Alanında ünlenmiş bir kişinin yaşamı, eylemleri, yapıtları mülakata konu edilir. 4....

8 yıl önce

MEKTUP Tanımı: Bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir. Mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. Günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet… Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler, Mısır firavunlarının (M Ö 14-15. yüzyıllar) ve Hititlerin mektuplarıdır. Özellikleri: Bir edebiyat türü olarak...

8 yıl önce

DÜZYAZI TÜRLERİ Mektup Ayrı mekânlarda yaşayan, farklı nedenlerle iletişim kurmak isteyen insanların birbirilerine samimî, sıcak ve konuşma üslûbuyla yazdıkları, mesaj iletme amacı taşıyan metinlere mektup denir. Mektuplarda yazarın kişiliğinin, duygu ve düşüncelerinin içten bir şekilde yansımasını görürüz. Dil ve üslûp genelikle yalındır. Mektupta uyulması gerekenler: Tarih: Kâğıdın sağ üst köşesine, hitapla aynı sıraya yazılır. Tarihten önce mektubun yazıldığı yer yazılır. Hitap: Hitap mektubun başlığıdır. Hitap...

8 yıl önce

DÜZYAZI TÜRLERİ Makale Tanımı: Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen gazete ve dergi yazılarına makale denir. Gazetenin ilk sayfasının ilk sütununda çıkan makaleye başmakale; yazarına da başyazar adı verilir. Başmakalede, gazetenin tutumuna uygun fikirlerle günlük genel olaylar yer alır. Özellikleri: Makalenin amacı, toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymaktır. ...

8 yıl önce

DÜZYAZI TÜRLERİ Haber Yazısı İnsanlar arası ilk ilişkilerden biri haberleşmedir. Bugün hayvanlar dünyası gözlendiğinde yine aynı gerçekle karşı karşıya kalırız. Leyleklerin göç katarlarının idaresi; arılardaki, karıncalardaki iş bölümü; anaç tavuğun yavrularını büyütmesi başka nasıl açıklanır? İlk insanlardan günümüze haberleşme dumandan, davuldan, kuştan, atlı postalardan, motorlu postalardan; günlük gazetelere, sesli radyo haberlerine, görüntülü televizyon haberlerine, bilgisayar ağlarına uzanan bir gelişme göstermiştir. Günlük gazetelerde,...

8 yıl önce

DÜZYAZI TÜRLERİ Günlük Yazarların kendi kendileriyle dertleşme, hesaplaşma, konuşma isteklerini kağıt üzerinde yapmalarından doğmuş yazılardır. Bu nedenle yayımlanmak amacı güdülmez, fakat yazarın ilerlemiş yaşlarında ya da yazar öldükten sonra bir şekilde yayımlanır. Günümüzde kimi yazarlar günlüklerini yayımlamak için de yazarlar. Günlüklerde yazarın kendisini buluruz. Yaşadığı günler içindeki sevincini, öfkesini, kaygılarını, umutlarını içtenlikle anlatır. Günlükler, yazarın yaşadığı dönem için önemli bir belgeseldir de...

Yukarı Çık