9.Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

8 yıl önce

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1. ve 2. Ünite Konu Tarama Testi – 1 TEST – 1 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanında verilen kavramla uyumlu değildir? A) İletişimi sağlayan her türlü göstergeleri inceleyen bilim daldır. ( göstergebilim ) B) Bir amacı olmayan ve kendi dışındaki bir şeyi ifade eden doğal...

8 yıl önce

TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ Türkçede ünlü ve ünsüz olmak üzere 29 ses vardır. Bunların 8 tanesi ünlü, 21 tanesi de ünsüzdür. Ünlülerin Sınıflandırılması Dilimizdeki ünlüler söyleniş sırasında dilin, çenenin ve du­dakların aldığı biçime göre sınıflandırılır. a. Dilin durumuna göre: Dilin durumuna göre ünlüler kalın ve ince olmak üzere ikiye ayrılır. Kalın ünlüler: a, ı, o, u İnce ünlüler: e, i, ö, ü b. Alt çenenin...

8 yıl önce

Türk Dilinin Tarihî Gelişimi, Türkiye Türkçesi Türkçenin tarihî gelişimi dönemler hâlinde ele alınabilir. Türkçenin İlk Türkçe ve Ana Türkçe döneminden kalan yazılı belge elimizde olmadığı için bu dönemler “karanlık dönem” sayılmaktadır. İlk Türkçe döneminde Altay dilleri olan Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece, Japonca dillerinin daha birbirinden ayrılmadığını söyleyebiliriz. Ana Türkçe döneminde ise Türkçenin Altay dilinden ayrılmış, farklı özellikler...

8 yıl önce

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ Türk dilinin kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmesiyle birlikte din, dil ve kültür hayatlarında önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönemde bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça kullanılmaya başlanmıştır. Dil ve kültür alanındaki bu etkilenme sonucu Arapçadan, Farsçadan dilimize pek çok sözcük ve kavram girmiştir. Ancak Türkçe...

8 yıl önce

SÖZCÜKTE ANLAM KONU ANLATIMI– 3 1. “Dün yaşanan fırtına hiç kimseye göz açtırmadı.” cümlesinde geçen deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Başına gelen bunca şeyden ders alır sandık. B) Kimseyi dinlemiyor, canının istediğini alıyordu. C) Soru sormamıza fırsat vermeden çekip gitti. D) ...

8 yıl önce

SÖZCÜKTE ANLAM KONU ANLATIMI-19 1. O, sık sık, emekliler lokaline gidip dostlarıyla buluşan bir şairdi. Anılarıyla yaşıyordu; ama anılarının altında ezilmemiş, günüyle arasındaki bağlarını kesmemişti. Birçok sanatçının yaptığı gibi, bütünüyle geçmişe gömülmemişti. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşadığı olumsuz olayları görmezden gelmek B) Geçmişin sadece ders alınacak yönleriyle ilgilenmek C) Geçmişte yaşadıklarının etkisinde...

8 yıl önce

SÖZCÜKTE ANLAM KONU ANLATIMI– 18 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Derin düşüncelere daldığı her halinden belliydi. B) Havanın kapalı olduğunu görünce dışarıya çıkmak­tan vazgeçti. C) Bu üzücü olay karşısında yapacağı bir şey yoktu. D) Bugünkü sınava oldukça sıkı çalışmış. E) Boş konuşmaktan bir türlü vazgeçmiyordu. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, altı çizili sözcük...

8 yıl önce

SÖYLEYİŞ (TELAFFUZ) En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. Konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun) önemi büyüktür. Boğumlama: Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerle­rini vererek bazı sesler ve heceleri atlamadan, değiştirmeden doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemektir. Tonlama: Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa tonlama de­nir. İnsan sesi ton bakımından kalın, ince ve...

8 yıl önce

METİNDE KAZANDIKLARI ANLAMLARA GÖRE CÜMLELER 1. Üslup Cümleleri Üslup bir duygunun, düşüncenin kişisel anlatım biçimidir. Sözcüklerin seçimi ve kullanımı gibi dil ve anlatım özellikleri­nin bütünüdür. Şiirlerinde süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine, günlük konuşma dilini tercih etmiştir. Kısa, düzgün cümlelerle, edebiyat oyunlarına düşmeden, süssüz, yoğun bir anlatım ortaya koymuştur. 2. Tanım Cümleleri Bir varlığa, kavrama özgü niteliklerin belirtilmesi, o varlık ya da kavramın tanıtılmasına...

8 yıl önce

KELİMELERİN FARKLI ANLAMLARDA KULLANIMI Tek Anlamlılık: Tek adı tek kavramı karşılayan sözcüklere tek anlamlı sözcükler denir. Çok Anlamlılık: Bir sözcüğün temel anlamı yanında ilgili başka anlamlar kazanmasına çok anlamlılık denir. Temel anlam (İlk anlam): Sözcüğün anlattığı ilk ve asıl anlamdır. Buna sözlük anlamı da denir. Dilimizdeki dil, diş, kulak, el, ayak, baş, kahve, buğday, arpa, mısır sözcükleri temel anlamlı sözcüklerdir. Bunlardan bir kısmı...

8 yıl önce

KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM Dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür. Sözcükler çevremiz­de gördüğümüz varlık, olay olgu ve durumları karşılarlar. Sözcüklerin bir ses, bir de anlam yönü vardır. “Okul açıldı.” cümlesinde okul sözcüğü o-k-u-l seslerinin birleşmesiyle meydana gelen iki heceli; açıldı sözcüğü de a-ç-ı-l-d-ı sesle­rinden meydana gelen ve üç heceli bir sözcüktür. Yani söz­cüğü oluşturan sesler bir araya gelerek bir kavram; bir...

8 yıl önce

KELİMELERDE ANLAM DEĞİŞMELERİ Bir sözcüğün anlattığı kavramdan az çok uzaklaşması, onun­la uzak yakın ilgisi bulunan ya da hiç ilgisi bulunmayan yeni bir kavramı yansıtır duruma gelmesine anlam değişmesi denir. Anlam değişmesi dilde şu şekillerde görülür: a. Anlam Genişlemesi: Bir varlığın bir türünü ya da bölümü­nü anlatan sözcüğün zamanla o varlığın bütün türlerini birden anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. Alan sözcüğü...

8 yıl önce

3. KELİME GRUPLARI Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği veya bir durumu karşılamak üzere belli kurallar içerisinde yan yana gelen sözcükler toplu­luğuna sözcük grupları denir. Türkçede kullanılan sözcük grupları şunlardır: a. Deyim: Birden fazla sözcüğün birleşerek kendi anlamları dışında başka bir anlamda kullanılmalarına deyim denir. Ayakları karıncalanmak, küplere binmek, kulak misafiri ol­mak, göz koymak vb. Deyimler dilde kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle deyimin...

8 yıl önce

İnsan, İletişim ve Dil İnsan, toplum hâlinde ve bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik, konuşması, yani dile sahip olmasıdır. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. İletişim ise bir düşüncenin, bir...

8 yıl önce

İletişim Konusu İletişim, kısaca “karşılıklı iletmek” anlamında bir kavramdır. Bir elektrik düğmesine bastığımızda ampule doğru bir akım iletilir ve ampul yanar. Buradaki akım, elektriği iletme olayıdır. Burada olduğu gibi iletişimde de bir iletme olayı söz konusudur. Yalnız iletme işi “duygu, düşünce, bilgi” iletmek şeklinde olur. Kısacası iletişim, insanlar arasında gerçekleşen duygu,...

8 yıl önce

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil ayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir. Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir: ...

8 yıl önce

Dil – Kültür İlişkisi Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan doğal bir araçtır. Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her aşamasında vardır. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz.Kültür ise bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve...

8 yıl önce

1. CÜMLEDE ANLAMIN OLUŞUMU Cümle kelime ve kelime gruplarından yargı bildirme özelliği ile ayrılan bir anlam birimidir. Cümlede anlam, yükleme göre şekillenir. Çünkü cümlenin özü yüklemdedir. Diğer öğeler yüklemin anlamlarını açmak, göz önüne sermek için vardır. Cümle zaten kelime ve kelime gruplarının bir anlam ifade etmek üzere bir kurala uygun biçimde düzenlenmesiyle olu­şan bir anlam birimidir. Bu düzenleme yüklem temel alınarak...

Yukarı Çık