9.Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

8 yıl önce

9.SINIF Türk Edebiyatı 1.DÖNEM 3.YAZILI Soru ve Cevapları TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI 1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan) a . Mısralarda aynı ünlü harflerin tekrarlanmasından oluşan ahenge asonans denir.( ) b. Aynı dönemde şiir yazan şairler o dönemin geleneğinden aynı ölçüde faydalanırlar.( ) c. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli Batı şiirine şarkı denir.( ) d....

8 yıl önce

Zambak 10. sınıf dil anlatım sayfa 132-138 emredici anlatım 2. Emredici Anlatım – Fiil (Eylem), Fiilimsi (Eylemsi)   İnceleme 1.     Metin Şeyh Edebali’nin Damadı Osman Gazi’ye Vasiyeti Ey oğul! Ananı, atanı say!                                                         Ey oğul! Üç kişiye acı: Bereket büyüklerle beraberdir.                                                 Cahil arasındaki âlime, İnancını kaybedersen,                                                                zenginken fakir düşene ve yeşilken çöllere dönersin.                                                          hatırlı iken itibarını kaybedene. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma!                                        Ey oğul! Unutma ki Gördüğünü görme! Bildiğini bilme!                                         ...

8 yıl önce

ŞİİR BİLGİSİ – 5 1. Bana nispet çıkmış yolun üstüne Samur kürk giyinmiş alın üstüne Taramış saçların belin üstüne Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden...

8 yıl önce

ŞİİR BİLGİSİ – 3 1. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. ...

8 yıl önce

ŞİİR BİLGİSİ – 2 1. Mısra sonlarındaki ses benzerliğine … denir. Eğer iki ses benzerliği varsa …, ikiden çok ses benzerliği varsa … olur. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) redif – yarım uyak – tam uyak B) uyum – zengin uyak – cinaslı uyak C) uyak – tam uyak...

8 yıl önce

ŞİİR BİLGİSİ 1. Dudağında yangın varmış dediler Ta ezelden yayan koşarak geldim. Alev yanaklara sarmış dediler Sevda seli oldum, taşarak geldim. Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur? A)...

8 yıl önce

SANATSAL METİNLERLE ÖĞRETİCİ METİNLER ARASINDAKİ FARKLAR SANATSAL METİNLER Estetik zevk uyandırmak,çağrışımda bulunmak üzere yazılır. Kesinlik yoktur. Üslup kaygısı vardır. Nasıl anlattığı önemlidir. Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır. Söz sanatları çok fazla kullanılır. Gerçekli kurmaca gerçeklik olarak aktarılır. Dil sanatsal işlevde kullanılır. Özneldir. Sanatsal metinler, öğretici metinlerden faydalanıp kendine kaynak alırken öğretici metinler, sanatsal metinleri kendine kaynak olarak alamaz. Gerçek,temel ve terim anlamlı kelimeler çok kullanılır. Öğretici metinlerin anlamı herkes tarafından aynı algılanır. Kelimeler...

8 yıl önce

Sanatın İşlevleri (9.Sınıf Edebiyat Konusu) Sanatın İşlevleri 1. Sanatın iletişimsel İşlevi: Dil gibi sanat da öbür insanlarla karşılıklı bir alış ve­rişte bulunma gereksiniminden doğmuştur. Fakat sanat, dilin iletişim imkânlarındaki sınırlılığı aşar. Dil, insan toplumunun ancak kendi içinde o dili anla­yan bir kesimine bildirimde bulunabilirken, sanat -her zaman kendine özgü ulusallığı taşımakla birlik­te- bütün insanlara açık bir dil ortaya koyar....

8 yıl önce

SANAT – ZANAAT İLİŞKİSİ Zanaat, insanın maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iştir. Zanaat adı verilen işlerin beceriye, ustalığa, deneyime dayanması, sanatla karıştırılmasına neden olmuştur. Çünkü sanatçının yaptığı İş de sıradan bir iş olmayıp beceri ve ustalık gerektirir. Sanatçı, da zanaatçı gibi bir çıraklık döneminden geçmiş, deneyim kazandıktan sonra ustalığa erişmiştir. Sanat ile zanaat...

8 yıl önce

Geleneksel Türk Tiyatrosu Karagöz-Meddah-Ortaoyunu Geleneksel Türk Tiyatrosu Zamanımızdan yaklaşık dört bin yıl önce Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının bulunduğunu biliyoruz. Türklerin sığır, yuğ, şölen adları verilen törenlerindeki gösteriler, gelenekli Türk tiyatrosunun ilk örnekleri sayılabilir. Bu törenlerin yönetmen ve oyuncuları şaman adı verilen din adamlarıdır. Zamanla içeriği genişleyen dinsel törenler, geleneksel törenler hâline gelir. Ergenekon Destanı‘nda yer alan demir dövme töreni bu örneklerden birini...

8 yıl önce

EDEBİYATIN GÜZEL SANATLAR İÇİNDEKİ YERİ Güzel sanat dallarını birbirinden ayıran en temel öge, bu sanat dallarının kullandığı malzemede ortaya çıkar. Başka bir deyişle, kullanılan malze­menin farklılığı, sanatın birtakım dallara ayrılma­sının en belirleyici etkenlerinden biridir. Edebiyat, malzemesi dil olan bir sanattır. Edebi­yat bu yönüyle diğer sanatlardan tamamen farklı­dır. Mimari ve heykeltıraşlık, üç boyutlu...

8 yıl önce

EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Edebiyat, insanı konu edinen bir sanat olarak in­sanı inceleyen bütün bilim dallarıyla ilişkili olabilir, bu bilimlerden yararlanabilir. Edebiyatın herhangi bir türünde eser veren sanatçıya bu konuda hiç­bir sınır konulamaz. Sanatçı, eserini oluşturma sürecinde tarihten psikolojiye, felsefeden sosyo­lojiye birçok bilim dalının verilerini edebiyat sana­tının kurmaca dünyası içinde kalarak kullanabilir. Ele aldığı konuların benzerliği bakımından edebi­yat sanatını en çok ilgilendiren...

8 yıl önce

Edebi Türler (Düz Yazı – Şiir Türleri) EDEBİ TÜRLER Tür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bunlar iki ana grupta incelenir: Yazı Türleri ve Şiir Türleri. YAZI TÜRLERİ Yazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar içine (ölçü, kafiye, nazım şekli) sıkıştırılmadığı anlatım türleridir. Bunların en önemlileri şunlardır: ROMAN Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı uzun yazılardır. Roman belli bir olay etrafında...

8 yıl önce

Edebi Sanatlar (Özellikler ve Örnekler) EDEBİ SANATLAR Sözün gerçek anlamı dışında daha zengin anlamlarla kullanılması demek olan mecaz, söz sanatlarının kaynağıdır. Başlıca söz sanatları: I- Benzetme (Teşbih): Anlam ya da biçimce ilişkili iki kavramdan, niteliği zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Tam bir benzetmede dört unsur vardır: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme edatı, benzetme yönü. Ör/ Taş ...

8 yıl önce

Edebî Metinlerin Özellikleri Nelerdir 1. Edebiyat güzel sanatların bir dalı olduğuna göre edebi metinler sanat metinleridir. 2. Edebiyat dille yapılan, malzemesi dil olan güzel sanattır. Edebî metinler, kullanılan dilin işlediği ürünler olarak karşımıza çıkar. 3. Edebî metinlerde dil, ağırlıklı olarak sanatsal işleviyle kullanılır. Bunun yanında metnin türüne göre farklı işlevlerde de kullanıldığı...

8 yıl önce

EDEBÎ METİN Edebî Metinlerin Özellikleri 1. Edebiyat güzel sanatların bir dalı olduğuna göre edebi metinler sanat metinleridir. Hatta diğer sanatlarda metin kavramı söz konusu olmayacağı için sanat metinlerinden anlaşılması gereken sadece edebî metinler olmalıdır. 2. Edebiyat dille yapılan, malzemesi ya da ham maddesi dil olan bir sanattır. Edebî metinler, dilin işlendiği ürünlerdir. 3. Edebî metinlerde dil, ağırlıklı...

8 yıl önce

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Metin Edebî Metin Edebiyat ve Gerçeklik Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri İnsanda bir takım güzel duygular uyandıran, insana bir coşku ve...

8 yıl önce

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır. 4. Betimleme, öyküleme vb. anlatım türleri kullanılır. 5. Masal, destan, halk hikâyesi, anonim, sözlü gelenek ürünü, mesnevi, hikâye, roman türleri ise yazarı belli eserlerdir. 6. Kişileri başkahraman ve tali karakter ve tip olarak gruplandırılabilir. 7. Dilin şiirsel işlevi kullanılır. Metinler içinde...

Yukarı Çık