Edebiyat Konu Testleri

8 yıl önce

Osmancık Tarık Buğra Test Soruları 1) Domaniç temmuzlarının birinde bir gece vakti gökteki samanyolu aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? ( s.9 ) A) Sırma Kemer B) Altın C) Gümüş Tepsi D) Büyülü Bir Alem E) Ruhtaki Aydınlık SORU-2) Romanda Osmancık’ın çocukluğunun anlatıldığı bölümün başlığı aşağıdakilerden hangisidir? (s. 7 ) A) ...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi – 15 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 15 1. Yalın bir Türkçe kullanarak edebiyatımızda başarı sağlayan yazarlarımızdandır.. “Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Bizim Akdeniz” adlı yapıtlarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken “Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya” adlı yapıtlarında I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Cumhuriyet dönemi ve sonrasında gerçekleşen olayları ve devrimleri anlatmıştır. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi – 14 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 14 1. Edebiyatımızda denemenin öncülerinden biri sayılmaktadır. Yazar, sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir. Arı Türkçeyi savunmuştur.Hatta bazı yazılarında kullanılmamış ve unutulmuş sözcükleri kullanması onun amacını ortaya koyar. Yazılarını topla­dığı eserlerinden bazıları, “Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri ve Söz Arasında“dır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi­dir? A)...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi – 13 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI -13 1. Garip hareketine tepki olarak doğmuşlardır. Aslında bir dergi etrafında toplanmasalar da anlayış olarak aynı şiir mantığıyla yazdıkları için bu topluluğa İkinci Yeni ismi verilmiştir.Şiirde anlamsızlığı savunmuşlardır. Ölçü, uyak gibi ka­lıplara karşı çıkmışlar, edebi sanatlara özgürlük tanı­mışlardır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki topluluğa dahil edi­lemez? A) Cemal Süreya B)...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi – 12 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 12 1. Aşağıdakilerden hangisi “1940 Sonrası Türk Edebiyatı”nın genel özeliklerinden biri değildir? A) Bu dönemde üç önemli şiir hareketi görülür. B) Şiirlerin dili genellikle sadedir. C) Nazım birimi mısradır. Çoğu şair, vezin ve kafiye kurallarına uymuş, şiirlerini heceyle yazmıştır. D)...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi– 11 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 11 1. Toplum için sanat anlayışı doğrultusunda eserler veren natüralist, bağımsız bir yazardır. Genellik­le kendi gözlemlerinden yararlanarak batıl inanç­ları, aile ilişkilerini, yozlaştırılan Batılılaşmayı ko­nu ettiği roman ve hikayelerinde mizahi anlatı­mıyla İstanbul’un yaşama biçimini canlı sahne­lerle vermiştir. Ona semtin, sokağın, evlerin, kahvehanelerin ayaklı aynası demek isabet olur. ...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi– 10 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 10 1.Anlatımı olaya yaslandırmayan, geleneksel an­lamda serimi, düğümü, çözmüş olmayan bir öykü türü. Dünya edebiyatında öncüsü A. Çehov’dur. Bizdeyse bunu uygulayanların başına M. Şevket Esendal gelir. Yukarıdaki parçada anlatılan ve Esendal’ın başlattığı bu öykü türünün diğer temsilcisi olan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) A....

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi– 9 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 9 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının genel özellikleri ara­sında yer almaz? A) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve öz­neldir. B) Şiirlerde hece vezni kullanılır. C) Anadolu insanının sorunları eserlerde iş­lenir. D) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır. E) ...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi– 8 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 8 1. Cumhuriyet döneminin başlarında, tıpkı şiirde olduğu gibi roman ve hikayede de Milli Edebiyat sanatçılarının etkili olduğu görülür. (1) Bu dö­­neme has roman ve hikaye ise 1940’lı yıllardan sonra başlar. (2) Bu dönemde ortaya çıkan top­lumcu gerçekçi romanlar, işçilerin, köylüle­rin hayatını konu almış ve...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi– 7 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 7 1. İlkelerini “samimiyet, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” şeklinde açıklayan edebi topluluk aşağıdakilerin hangisidir? A) Beş Hececiler B) Yedi Meşaleciler C) Garipçiler (Birinci Yeniciler) D) İkinci Yeniciler E) Hisarcılar 2. –...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi- 6 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 6 1. – Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir. – Tiyatro eserlerinde mili konular işlenmiştir. – Kurtuluş Savaşı başlıca konudur. ...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi- 5 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 5 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Bu dönemde dilde sadeleşme hareketi yerleşmiştir. B) Günlük konuşma dili yazı dili haline gelmiştir. C) Aruz vezni terk edilerek hece veznine dönülmüştür. D) Şiirde ve düzyazıda...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi- 4 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 4 1. Romanlarında özellikle insanların duygu, düşün­ce ve sezişleriyle ilgili incelemelere girişir; olaylar arasındaki insanların ruhsal durumlarına, seziş­lerine ve yorumlarına önem verir. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” onun kendi hayatının bir dö­nemindeki psikolojik durumu verir okuyucuya. Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) H. Edip...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi- 3 1. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatçıların savunduğu ilkelerden biri olamaz? A) Arapça, Farsça gramer kuralları kullanılmaya­cak. B) Halk diline yerleşmiş Arapça ve Farsça söz­cükler kullanılabilir, fakat bu dillerden yeni söz­cükler alınmayacak C) Konuşma ve yazı dili İstanbul Türkçesi olacak D) Yazı dilinde milli söz dizimi...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi- 2 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 2 1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı­nın özellikleri arasında değildir? A) Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları kullanıl­mamıştır. B) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. C) Sadece aşk ve ayrılık acısı gibi bireysel konu­lar işlenmiştir. D) ...

8 yıl önce

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Testi-1 (ÖSYS) CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI - 1 (ÖSYS) 1. Hikâyelerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıla­rı ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstan­bul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir? A) Haldun Taner B) Sait Faik C) Necati Cumalı D) Zeyyat Selimoğlu E)...

8 yıl önce

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları Konu Testi ve Cevapları–7 BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI 1. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizle­mezler. “Sanat, toplum içindir.” görüşü benim­senir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir. Yukarıdaki parçada hangi edebî akımdan söz edilmiştir? A) Romantizm ...

8 yıl önce

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları Konu Testi ve Cevapları–6 BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI 1. — Cromwell adlı eseri ile romantizmin ilkeleri­ni açıklayıp bu akımın önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarı kazanmıştır. Şiir ve ro­manlarda toplumsal konularla ilgili düşünceleri­ni kişisel duygu ve coşkularını birleştirmeyi bil­miştir. Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Victor Hugo B) Voltaire C) Goethe D) J. Rousseau E) Corneille 2.I. 19....

Yukarı Çık