Allah Dostları

7 yıl önce

Vehhabi=Selefi gibi akımlar Allahu Teala’nın dostunun olamayacağı, Allah’ın bütün müminlerin dostu olduğunu, bir kimsenin “Allah dostu, evliyaullah, veliyullah” gibi vasıflarla anılamayacağını iddia ederler. Bu yazımızda bunlara cevap vereceğiz…    Öncelikle şu hususun altını çizmek istiyoruz. Eğer iman edenler arasında inanç ve maneviyat bakımından fark bulunmayacak olsaydı onlar sahabeler olur, hepsi Resulüllah’ın huzurunda olduğu için eşit olurlardı. Ancak onlarda bile derece bakımından...

10 yıl önce

Tahir Büyükkörükçü Kimdir ?Hayatı hakkında bilgi 1925 Konya doğumlu… İlkokulu mahalle okulunda okur. Konya'da Karma Ortaokulu olarak bilinen meşhur okula devam eder. Üçüncü sınıfta okuduğu sıralar, bir gün Kapu Camiine gider. Cami kürsüsünde bir hoca efendi çok etkili bir üslûpla cemaate vaaz etmektedir. Vaazdan öylesine etkilenir ki, içinden 'ben de böyle ilim sahibi ve güzel konuşan bir vaiz olsam'...

12 yıl önce

YAKUB EL ÇERHİ (K.S) HAYATI HAKKINDA BİLGİ Şah-ı Nakşibend hazretlerinin yetiştirdiklerinden, ondan sonra da Alaüddin Attar'a bağlanıp yükselenlerden. Gazneyn vilayetinin Çerh köyünde doğdu. Başlangıçta Herat' tan Mısır'a kadar uzun müddet dolaşıp ilim tahsil etti. Bazı kitaplar da yazmıştır: "Allahü Teala'nın sonsuz ve kusursuz inayeti ile bu fakirde, büyükler yoluna girmek arzusu peyda olup, Allahü Teala'nın yardımı, kılavuzum olduğu halde Buhara' ya gelip, Hace...

12 yıl önce

YUSUF HEMEDANİ (KS)HAYATI HAKKINDA BİLGİ Lakabı: Ebu Yakup. Babasının adı: Eyyub. Hicri 440 yılında Hemedan' da dünyaya geldi. On sekiz yaşında Bağdat'a gelip, Ebu İshak-ı Şirazî' den okudu. Hanefi fıkıh ve münazara alimi oldu. Ebu Ali Farmedî hazretlerinden feyz alıp, kemale geldi. Muhyiddin-i Arabî bir kitabında diyor ki: 602 (m.1205) senesinde Şeyh Evhadüddin-i Hamid Kezmanî, Konya'ya geldi ve şöyle dedi: "Hemedan'da Yusuf-i Hemedanî,...

12 yıl önce

UBEYDULLAH AHRAR HAYATI HAKKINDA BİLGİ Adı: Ubeydullah bin Mahmud b. Şihabuddin. H. 806 yılında Taşkent'in Bağistan köyünde dünyaya geldiler. 89 yıl yaşadılar. Annesinin nifas halinde bulunduğu müddet zarfında sütünü emmemiştir. Nifas müddeti bitip, gusül ettikten sonra sütünü emmeye başlamıştır. Hace Muhammed Baki'yi Bağdadî'nin değerli evladındandır. Temiz anneleri Ömer-i Bağıstanî evladındandır. Şeyh Ömer hazretlerinin nesebi ise, on altı yasıta (batın) ile Abdullah bin Ömer...

12 yıl önce

SELMANI FARİSİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ Selman-ı Farisi hazretleri, esbabı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Silsilet-üz Zeheb diye bilinen "Altun silsilenin" (Büyük veliler silsilesinin) ikinci halkasıdır. Aslen İranlı olup, isfehan yakınında bir köyde doğup, büyüdü. Gençliğinde Mecusi iken, Hıristiyan rahipleriyle tanışıp, Mecusiliği terk etti. Kiliseye girip hıristiyan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. (daha&helliip;)

12 yıl önce

MUHAMMED ZAHİD (K.S) HAYATI HAKKINDA BİLGİ Adı : Muhammed b. Ahmed Zahid. Hindistan'da H. 1000 yılından evvel yaşamış, Hanefi imamlarındandır. Terğib-üs-Salat kitabı meşhurdur. Ubeydullahi Ahrar hazretlerinin halifesi idi. Aynı zamanda vaktinin kutbu, ayrıca edip ve şair... Mürşitlerine ulaşmadan yıllarca riyazet ve nefs mücahedesi ile uğraştılar, yıllarca gözlerine uyku girmedi. Nihayet bir gün gaipten bir ses: "Ubeydullahi Ahrar'a işaret..." ve onu bulmak için yola...

12 yıl önce

MUHAMMED MASUM (K.S)HAYATI HAKKINDA BİLGİ İmam-ı Rabbani'nin üçüncü oğlu. H. 1007 tarihinde doğdu. Çocukluk çağları diğer çocukların çocukluk hallerine hiç benzemezdi. Çocuk oldukları halde, diğer çocukların yaptıklarını yapmazlardı. Hiç bir zaman kundağını kirletmezdi. Dadısından hiç süt istemezdi. Ramazan ayının gündüzünde asla süt emmezdi. Dadısı Ramazan'ın başında her ne kadar ona süt emzirmek için uğraşmışsa da bir türlü emziremedi. Sonradan iş anlaşıldı ve artık...

12 yıl önce

MUHAMMED DİYAUDDİN (HAZRET-İ SANİ) (K.S.) Asıl adı Muhammed Diyauddin.Seydayi Taği'nin oğludur. Hazreti Sani lakapları olur (Hazreti evvel de Mevlana Halid'dir) Bu lakabı kendilerine mürşitleri Şeyh Fethullah verir. Hicri 1275 yılının ocak ayında bir pazartesi günü öğleden sonra dünyaya gelirler. Doğum yerleri İsparit bucağına bağlı Usp köyüdür. İlme önce, babalarının yanında başlarlar. Sonra da Şeyh Ahmedi Taşkese'nin yanında devam ederler. Nihayet amellerini de...

12 yıl önce

MOLLA GÜRANİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ Osmanlı âlimlerinden ve büyük velî. Dördüncü Osmanlı şeyhulislâmı. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî, lakabı Şerefüddîn, Şihâbüddîn ve Molla Gürânî'dir. Daha çok Molla Gürânî lakabıyla tanınıp, meşhûr oldu. 1410 (H.813) senesinde, Sûriye'nin Gürân kasabasına bağlı bir köyde doğdu. Doğduğu yere nisbetle "Gürânî" denilmiştir. (daha&helliip;)

12 yıl önce

MUHAMMED BAKİBİLLAH HAYATI HAKKINDA BİLGİ Muhammed Bâki billah hazretleri, insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velilerin yirmi ikincisidir. İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin hocasıdır. 1563‘de Kâbil’de doğdu. Kâbil'den Semerkand'a gidip, zamanın en büyük âlimlerinden olan Mevlânâ Sâdık-ı Hulvâni'den gerekli ilimleri öğrendi. Yüksek yaratılışı ve kabiliyeti ile kısa zamanda, talebeler arasında en yüksek...

12 yıl önce

MUHAMMED BABA SEMMASİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ Muhammed Baba Semmasi hazretleri, Hace Ali Ramiteni hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerdendir. Kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük İslâm âlimlerinin on üçüncüsüdür. Buhara'ya bağlı Semmas köyünde doğdu. Tasavvuf ilmini büyük âlim Ali Ramiteni hazretlerinden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocası, kendisinden sonra yerine, Muhammed Baba Semmasi'yi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de,...

12 yıl önce

MİRZA CAN CANANI MAZHAR (K.S.) 0 da Seyyid. O' nun evladından... Nesebi yirmi sekiz baba ile Hz. Ali'ye varır. Pederi, Mirza Can, Kadiri tarikatına bağlı ve ömür boyu, aşk vecd, ibadet dairesi içinde... Mazhar Canı Canan, H. 1111 yılında Hindistan'da Ramazanın 1 l nci Cuma günü dünyaya geldiler. Mürşitleri olan Seyyid Nur Muhammed Hazretlerini 18 yaşında tanıdılar. Dört yıl... ve bu yıllar sonunda...

12 yıl önce

MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ HAYATI HAKKINDA BİLGİ Mevlâna Halid-i Bağdadi hazretleri, Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerdendir. Silsile-i aliyye adı verilen âlimler ve veliler zincirinin 29.sudur. Asrının müceddidi idi.. Babası Hz. Osman'ın, annesi ise Hz. Ali'nin soyundandır. Kabri Şam'ın kuzeyinde, Kâsiyun Dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. (daha&helliip;)

12 yıl önce

ŞEYH FETHULLAH (K.S.)HAYATI Babası; Abdurrahim. Kendileri Sultan Şeyhmus'un nesebinden, ondanda Hz. Ömer'e (R.A) varırlar. Onun için aşiretlerine Ömeri derler. Daha evvel Baykanda iken sonradan Verkanis'e gelip yerleşirler. Önceleri Şeyh Muhammedi Fersafi'nin (K.S) Şeyhi Hazin yanında amel ederler. Sonradan da Seydaya gitmek istediklerinden gitmeden mürşitlerine danışırlar. Mürşitleri memnuniyetle kendisini Seyda'ya gönderir ve amelin Seydanın yanında tamamlanışı... (daha&helliip;)

12 yıl önce

MAHMUDU ENCİRFAGNEVİHAYATI HAKKINDA BİLGİ Mahmud-i Encirfagnevi hazretleri, insanları Hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velilerin on birincisidir. Maveraünnehrin Tur-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran büyük âlim ve velilerden olan Mahmud-i Encirfagnevi, Buhara'nın Fagne köyünde doğdu. 1315 senesinde vefat etti. Mimarlık ile geçinirdi. (daha&helliip;)

12 yıl önce

ŞEYH SEYFÜDDİN (K.S)HAYATI HAKKINDA BİLGİ Muhammed Masum' un beşinci oğludur. H.1055'te doğdu. Mübarek o kadar heybetli idiler ki, zamanın padişah ve emirleri bile huzurunda el pençe dururlardı, hem de ayakta. Öyle zühd ve takva sahibi idiler ki, kendilerine Muhyi Sünneti (Sünnetin ihya edicisi) lakabı takılmıştı. Bir gece teheccüt namazını kılmak üzere gece yarısından sonra uyanıyorlar. Evler toprak damlı, ve dama çıkıyorlar. Derin bir sessizlik...

12 yıl önce

ŞEYH AHMEDEL HAZNEVİ (K.S.)HAYATI Adı Ahmed, lakabı Şah-ı Haznevi. Babaları Murad, Mardin'in İdil kazasına bağlı Banihe köyündendir. Sonraları Suriye'nin Kamışlı kazasına bağlı Hazne köyüne yerleşti. Şeyh Ahmed, bu köyde dünyaya geldiler. Yıl 1306 H. İlme olan aşklarından dolayı daha küçük yaştan evini terkedip yola çıkarlar. Önceleri Molla Ahmedi Tizyani, sonra Molla Halili Gırkeizeri'nin (Bismil ve tepe arası bir köyde) yanında okurlar. Nihayet yörenin tanınmış...

Yukarı Çık