Sigorta Çeşitleri

11 yıl önce

Sigortada Genel Şartlar Nedir? Devletin yetkili kurumları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı) tarafından her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve Sigorta şirketlerinin bunu aksine hareket edemeyecekleri koşullardir.

11 yıl önce

Ihtarname Nedir? Zamanında ödenmeyen primlerin poliçenin iptaline yol açması söz konusu olduğundan, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur (ihtar). Sigortalıya ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi halde şirket poliçeyi iptal veya tenzil eder.

11 yıl önce

Ikraz (Borç Alma) Nedir? Uzun süreli ve birikimli sigortalarda mevcut olup, sigortalının ileriki yıllarda poliçesinin kar paylı birikim tutarını azami %95'ini yıllık faizle borç alabilmesidir. Ikraz halinde, poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl, borcunu ödemeden o yıla ait ikraz faizini ve bu faiz üzerinden alınacak %5'lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. Faiz sigorta şirketi tarafından serbest olarak...

11 yıl önce

Iptal Nedir? 1. Uzun süreli hayat sigortalarında: sigorta ettirenin 30 gün içinde prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu durumda prim iadesi yapılmaz . 2. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat, sağlık ve kaza sigortalarında: Sigorta ettiren şirketçe belirtilen süre zarfında prim borcunu ödemediği taktirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüd tarihini izleyen 15 günün sonunda prim borcu ödenmezse teminatlar durdurulur. Durdurulma tarihinden...

11 yıl önce

Irat Nedir? Yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca periyodik olarak gelir sağlayan yaşam sigortası teminatıdır.

11 yıl önce

Istira (Satın alma) Nedir? Birikim priminin alındığı yaşam sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır. Sigortalı için, poliçenin paraya çevrilme olanağıdır.

11 yıl önce

Kar Payı Tutarı Nedir? Sigortalıların ödediği primlerin yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilmesi sonucunda elde edilen karın bir kısmının katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.

11 yıl önce

Sigortalanabilir Menfaat nedir? Sigorta ile güvence altına alınan, maddi veya manevi değerler üzerindeki menfaatlerdir. Sigorta sözleşmesi (poliçe) yapılırken sigortalanabilir bir menfaat ilişkisinin bulunması gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ve fiziki bir kaybı olmalıdır. Kanunlara, ahlaka ve adaba aykırı işlemler sonucu doğacak menfaatler sigorta edilemez.

11 yıl önce

Menfaatdar Nedir? Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir. (Menfaattar = Lehdar = Alacaklı)

11 yıl önce

Meriyet Nedir? Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma durumudur.

11 yıl önce

Özel Şartlar Nedir? Sigorta özel şartları ; Sigorta şirketlerinin gelistirdikleri poliçelerin detayli özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.

11 yıl önce

Reasürans Nedir? Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını diğer bir şirkete satmasıdır. Daha basit bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.

11 yıl önce

Risk Nedir? Zararın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.

11 yıl önce

Tazminat Nedir? Poliçe türüne göre, sağlık giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefati durumunda ise menfaattara ödenmesi gereken toplu tutar.

11 yıl önce

Sigortada Teknik Faiz Nedir? Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının garanti ettiği minimum faiz oranıdır.

11 yıl önce

Sigortada Teminat Nedir? Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt ettiği güvencedir

11 yıl önce

Tenzil (Dondurma) Nedir? Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat gibi tazminat hakkından yararlanmadan sadece yatırılan birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.

Yukarı Çık